stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Online bijeenkomsten Prachtige productielandschappen
werkbijeenkomstenprachtigeproductielands.jpg

Online bijeenkomsten Prachtige productielandschappen

20 april 2021

Op dinsdag 11 mei en dinsdag 18 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee online werkbijeenkomsten Prachtige productielandschappen. De bijeenkomsten vinden plaats in het kader van de Open Oproep Prachtige productielandschappen. Met deze open oproep nodigt het Stimuleringsfonds coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uit om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap.
De Nederlandse productielandschappen gaan de komende jaren sterk veranderen. De winning uit hernieuwbare energiebronnen moet flink worden opgeschaald om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. Verschraling van landbouwgrond en afname van biodiversiteit vraagt om nieuwe vormen van voedselproductie. Dit alles legt een grote claim op de landschappelijke inrichting van Nederland en vraagt meer ruimte dan beschikbaar is in ons land. Dat maakt een nieuwe, meer integrale aanpak noodzakelijk, waarin organisaties uit diverse sectoren samenwerken en verschillende opgaven en functies met elkaar worden gecombineerd.

Welke rol kan ontwerp hierin spelen? Hoe kunnen vanuit een integrale ontwerpbenadering omvangrijke transitieprocessen in het landschap worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van het landschap worden verbeterd?
Tijdens interactieve thematische sessies gaan we in gesprek met ontwerpers en samenwerkingspartners over ontwerpend onderzoek als methodiek bij de aanpak van transitieopgaven rondom Nederlandsche productielandschappen.

Wilt u:
• ontdekken wat ontwerpkracht voor uw vraagstuk kan betekenen?
• meer informatie over de Open Oproep Prachtige Productielandschappen
• kennismaken met potentiële samenwerkingspartners voor deelname aan de open oproep

Meld u aan voor een van de volgende bijeenkomsten:

Werkbijeenkomst dinsdag 11 mei
Tijd:15.30 – 17.30 uur
Hier aanmelden

Op dinsdag 11 mei staan volgende thema's centraal:
Thema 1: landschapsinclusieve energietransitie
Hoe kan een integrale ontwerpbenadering bijdragen aan een energietransitie, waarbij verschillende ruimtelijke opgaven in onderlinge samenhang worden ingevuld?
Thema 2: productie, opslag en distributie van energie als systeemontwerp
Hoe creëren we ruimtelijke mogelijkheden van productie, opslag en distributie van duurzame energie met behoud van landschappelijke kwaliteit?
Thema 3: lokaal draagvlak
Hoe organiseren we participatie op lokaal en regionaal niveau om tot breed gedragen oplossingen te komen?

Sprekers: Christopher de Vries (Rademacher de Vries), Jorrit Noordhuizen (NOHNIK), Dingeman Deijs (Dingeman Deijs Architects), Renze van Och (BRO), Berrie van Elderen (VE-R), Hans Bergsma en Monique Schaminee (Gebiedscoöperatie Westerkwartier).

Werkbijeenkomst dinsdag 18 mei
Tijd:15.30 – 17.30 uur
Hier aanmelden

Op dinsdag 18 mei staan volgende thema's centraal:
Thema 1: voedselproductie
Welke ontwerpstrategieën kunnen worden ingezet om tot een duurzaam, circulair, toekomstbestendig en landschapsinclusief voedselsysteem te komen?
Thema 2: cultureel erfgoed van het productielandschap
Hoe kan een duurzaam productielandschap ontwikkeld worden in synergie met regionale identiteiten en cultuurlandschappelijke waarden van het landschap?
Thema 3: lokaal draagvlak
Hoe organiseren we participatie op lokaal en regionaal niveau om tot breed gedragen oplossingen te komen?

meer nieuws

whoiswegroenoranjeliggend.jpeg

20 mei: Online openingsprogramma Architectuur Biënnale Venetië

6 mei 2021

Een jaar later dan gepland, vindt op 20 mei 2021 alsnog de opening plaats van het Nederlandse paviljoen op de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia. Covid-19 is nog niet uitgewoed en om die reden heeft Het Nieuwe Instituut besloten geen bezoekers uit te nodigen voor de opening in Venetië en een online openingsprogramma samengesteld. Onder anderen drie ontwerpteams, die eerder zijn geselecteerd vanuit een open oproep voor het publieke parallelprogramma van het Nederlands paviljoen tijdens deze editie, geven online acte de présence.
openingsprogramma
Venetië komt op 20 mei naar u toe, vanaf 12 uur in een digitaal openingsprogramma.

12.00 – Officiële opening van het paviljoen door demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven
12.20 – Presentatie van de onderzoeksprogrammering opgezet in samenwerking met gemeenten Amsterdam en Rotterdam: wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani en Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam presenteren Values for Survival; Mike Emmerik en Simone Rots, Independent School for the City Rotterdam, presenteren The Polder of Babel: a Super-Diverse City in the Antropocene
13.00 – Space of Other Talk met Afaina de Jong
14.00 – Radical Observation Exercise: Debra Solomon en Praktijkgemeenschap Voedselbos Amsterdam Zuidoost
15.00 – Presentatie van de ontwerpteams die i.s.m. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geselecteerd zijn om hun onderzoeksvoorstel uit te werken als deel van het programma: Failed Architecture, Bureau LADA en Studio Wild
16.00 – Achtergronden van de community of The Polder of Babel: a Super-Diverse City in the Antropocene en de werkwijze van de Independent School for the City met Mike Emmerik
17:00 – Presentatie Values for Survival –Tuning to Rhythm, Cahier 3 met voordrachten van diverse auteurs afgewisseld met een online improvisatie door Mistah Isaac (gitaar, zang), Sirishkumar Manji (tabla, zang), Reinier van Houdt (piano) op basis van Indiase, Afrikaanse, Amerikaanse en Europese ritme tradities (met dank aan Source Elements).

Meld je hier aan.

open oproep
Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceerden begin oktober 2019 een open oproep voor een bijdrage aan het publiek parallelprogramma van het Nederlands Paviljoen. Dit programma vindt zowel voor, tijdens als na La Biennale plaats in Venetië of elders. Inzenders werden uitgenodigd in te spelen op het thema van het Nederlands paviljoen 'multispecies urbanism'. Zes ontwerpteams werden geselecteerd. Tijdens de opening zullen de drie projecten van Studio Wild, Failed Architecture en Studio Lada Hršak te zien zijn in een videoportret.

thema
Het Nieuwe Instituut, commissionair van het Nederlandse paviljoen, presenteert Who is We? als reactie op het centrale thema 'How will we live together?' zoals gesteld door hoofdcurator Hashim Sarkis. Voor Who is We? werkt het instituut samen met architect Afaina de Jong en kunstenaar Debra Solomon.

Het woord 'we' impliceert inclusiviteit, maar representeert in werkelijkheid vaak een enkelvoudig perspectief. Huidige sociale en ecologische urgenties verlangen ook van architecten en stedenbouwers dat zij 'we' gaan beschouwen als meervoudig: alle mensen omvattend en het meer-dan-menselijke, zoals de bodem, planten en dieren. De presentatie in het Rietveldpaviljoen in Venetië richt zich daarom op een stedenbouw die vrouwelijk is, van kleur, queer en multispecies.

Who is We? is een krachtig pleidooi tegen monocultuur: verschil en meerstemmigheid zijn een voorwaarde voor rechtvaardige, weerbare samenlevingen en steden.
batweb.gif

Aankondiging: Open Oproepen Bouwen aan talent

6 mei 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie start met een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid waarmee een intensief samenwerkingstraject van drie maanden tussen ervaren ontwerpbureaus en startende ontwerpers of makers wordt gefinancierd. De Open Oproep Bouwen aan talent is gericht op alle (sub)disciplines die het fonds bedient. We spreken met Carlijn Limburg, projectleider impulsregeling Bouwen aan talent (BAT), ter aankondiging van de binnenkort te verwachten lancering.
Waarom Bouwen aan talent?
Het Stimuleringsfonds heeft de ambitie om verder te bouwen aan talentontwikkeling, een van de zes doelstellingen van het fonds. Een belangrijk aandachtspunt is de positie van de generatie ontwerpers die recent zijn afgestudeerd of komende periode in het vakgebied werkzaam willen worden. Er is, mede door de covid-19-crisis, momenteel een groot tekort aan plekken waar deze groep vakgenoten ervaring kan opdoen. Ook is er weinig ruimte om een eigen stem of visie te ontwikkelen. Daarmee bestaat er een groot risico dat er na de crisis een dunne spoeling resteert van deze jonge generatie makers actief in design, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Met middelen uit het tweede steunpakket voor de cultuursector kunnen we zorgen voor een belangrijke extra impuls voor de sector. Dan doelen we op de gehele breedte van de creatieve industrie, in de randstad maar zeker ook in de regio. En we staan open voor reacties van ontwerppraktijken buiten het bestaande fondsnetwerk.

Wat kunnen we verwachten?
Vanaf half mei zetten we de eerste van twee samenhangende Open Oproepen Bouwen aan talent uit. De eerste oproep is direct gericht op de ervaren ontwerpbureaus die een samenwerkingstraject willen aangaan met een startende ontwerper of maker. Voorstellen beschrijven een bepaald actueel thema, fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp voor onderzoek met een startende ontwerper/maker, en worden op de relevantie ervan en de benadering voor de samenwerking beoordeeld. Vanaf de lancering tot de sluitingsdatum staat deze oproep minimaal vier weken open voor inschrijving. Dus een goede tip is om je nu al in te schrijven voor onze nieuwsbrief of volg onze social mediakanalen, dan kan je deze kans niet missen.

Wanneer kan je als startende ontwerper of maker reageren?
Na de afronding van de eerste selectie van ontwerpbureaus volgt de tweede open oproep, waarvoor startende ontwerpers en makers zich kunnen inschrijven, reagerend op een van de geselecteerde bureaus en hun specifieke onderzoeksvoorstel. Dat geldt zowel voor recent afgestudeerde ontwerpers als voor ontwerpers die al een paar jaar bezig zijn – met of zonder diploma – en die ervaring willen opdoen in een dergelijk samenwerkingstraject. Je stuurt ons een motivatiebrief waarin je je visie geeft op de te volgen werkwijze en de te verwachte ontwikkeling, samen met een portfolio. Deze tweede oproep is te verwachten in de zomer.

Is het een veredelde stage?
Dat is niet wat we voor ogen hebben. We zoeken naar een gelijkwaardige samenwerking van geselecteerde bureaus en geselecteerde ontwerpers, waarbij een succesvolle matching leidt tot uitwisseling van ideeën en kennisdeling in een open samenwerking. Dat gaat twee kanten op. Het doel van de regeling is bij te dragen aan kennis, ervaring, netwerk en ondernemerschap van startende ontwerpers aan de ene kant, en biedt ervaren ontwerpbureaus aan de andere kant om extra ontwerpkracht in te zetten voor relevant onderzoek en experiment. Dat voorziet in een frisse en naar wij hopen diverse, blik op je onderzoeksvraag en wie weet waar dat toe leidt.

Wat is het verschil met de Regeling Talentontwikkeling?
Sinds 2013 krijgen opkomende ontwerptalenten dankzij een beurs van het Stimuleringsfonds een jaar lang de kans zich optimaal te ontwikkelen op het artistieke en professionele vlak. Dat doen ze vooral op eigen kracht met professionele begeleiding van enkele coaches. In 2021 kunnen 50 talenten worden geselecteerd binnen deze Regeling Talentontwikkeling. Met Bouwen aan talent gaan we kort en krachtig te werk. We bieden in 2021 minimaal 100 samenwerkingstrajecten van drie maanden aan, dus 100 ontwerpbureaus worden gematcht met 100 startende ontwerpers en makers. Word je geselecteerd, dan ontvang je als startende ontwerper een subsidiebedrag van € 6.250 op basis van twee dagen per week voor een periode van drie maanden. Als geselecteerd ontwerpbureau ontvang je hetzelfde bedrag van € 6.250 op basis van een tijdsinvestering van één dag per week voor een periode van drie maanden.

Wanneer gaan de oproepen open?
Zoals gezegd, dit interview is een vooraankondiging, maar we gaan van start op:
17 mei: Open Oproep Bouwen aan talent – gericht op ontwerpbureaus
Zomer 2021: Open Oproep Bouwen aan talent – gericht op startende ontwerpers en makers

Vanwege de omvang van dit tijdelijke impulsprogramma wordt in het najaar 2021 opnieuw een ronde met twee Open Oproepen Bouwen aan talent uitgezet volgens precies dezelfde subsidieprocedure.

Vragen
Heb je vragen over Bouwen aan talent, neem dan contact op met een van de leden van het projectteam BAT: Carlijn Limburg via c.limburg@stimuleringsfonds.nl of Tibor Bijl via t.bijl@stimuleringsfonds.nl
woolmountainpakistan.jpeg

Tweede update Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

6 mei 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkt sinds 15 juli 2020 met een Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken (TPIS) voor ondersteuning van projectaanvragen die zijn gericht op internationale samenwerking. Deze procedure is ingesteld als alternatief voor de Regeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die vanwege covid-19 on hold zijn gezet.
Met de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie. In de vierde doorlopende ronde zijn 18 projecten ondersteund. Opvallend is dat verschillende projecten zijn gericht op klimaatverandering en in het bijzonder waterproblematiek:

Hidden Waters – Jens Jorritsma
'Hidden Waters' is een Nederlands-Iraanse samenwerking waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar historische waterinfrastructuren. Wat kunnen we leren uit bestaande ervaringen en kennis en hoe kunnen we deze herinterpreteren in relatie tot de uitdagingen van vandaag?

Liveable Cities in the UAE – Site Practice
Op basis van een eerder project zet Site Practice met 'Liveable Cities in the Gulf' het onderzoek voort naar water, duurzaamheid, ecologie en heropleving van inheemse irrigatiesystemen in het Midden-Oosten. Het doel hiervan is het potentieel voor duurzame ontwerpen voor de toekomst van wonen in de Midden-Oosten in kaart te brengen dat tegelijkertijd als voorbeeld zal dienen voor andere regio's beïnvloed door klimaatverandering.

Thirsty Cities – LILA Living Landscapes
Door waterschaarste is Curaçao uiterst kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. In samenwerking met Curaçaose experts op het gebied van historische watersystemen en tradities voert LILA Living Landscapes een ontwerpend onderzoek uit dat kennis uit de ruimtelijke ordening, erfgoed, zoetwaterbeheer en ecologie betrekt om veiligheid en (zoet)waterbestendigheid te realiseren.
batfoodlab.jpeg
Bat Food Lab – Studio Ku

Andere ondersteunde projecten die opvallen doordat ze inhoudelijk inspelen op covid-19 zijn:

Bat Food Lab – Studio Ku
'Bat Food Lab' is een vierdaagse voorstelling waarin samen met experts en het publiek in een speculatief scenario alternatieven worden ontwikkeld voor het eten van vleermuizen. Kuang-Yi Ku reageert met dit project, dat wordt ontwikkeld voor het Tapei Arts Festival, op het bestaan van natte markten en de traditionele eetcultuur van Zuidoost-Azië. Doel van het project is een debat op gang te brengen over het eten van wilde dieren en de mogelijke gevolgen daarvan.

Urban Policies vs Pandemic – Openfabric
Openfabric maakt in samenwerking met Quinzii Terna Architecture een analyse van het beleid dat Milaan, Rotterdam, Parijs en Londen ontwikkelden voor de openbare ruimte tijdens de covid-19-pandemie. Doel van het project is het debat en kennisuitwisseling stimuleren tussen beleidmakers en professionals op het gebied van ruimtelijke ordening.

selectie vierde doorlopende ronde
When I Look Through my Browser Window I Can Feel the Fresh Air – Marijn Bril
Sonic Aggregator – Stichting Soundtrackcities
Hidden Waters – Jens Jorritsma
Liveable Cities in the UAE – Site Practice
Wool Mountain Pakistan – Hathaway Designs (foto bovenaan)
Thirsty Cities, Water Heritage for a Resilient Future of Curaçao – LILA Living Landscapes
Future Island in Venice – Ooze architects
AI Murmurings, Season 02 – Slow Matter NL
What Do I Hear? – Aholl
Urban Policies vs Pandemic – Openfabric
Changing local democracy and new city making practices – Play the City
Novo Typo Offgrid Berlin – Novo Typo
Pet-City – TD Netherlands
Human Loop – Studio Zsofia Kollar
Do You Remember How Perfect Everything Was? – Hamed Khosravi
Lilies on the Water – Yin Aiwen
CODE NL-D – IMPAKT
Bat Food Lab – Studio Ku

budget
Het beschikbare budget binnen de Tijdelijk Procedure Internationaal Samenwerken is tot en met 30 juni 2021 € 720.000. Tot en met 22 maart 2021 is er € 313.902 aan projecten toegekend. Als een positief advies vóór 30 juni 2021 leidt tot overschrijding van het subsidieplafond van € 720.000, stopt de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken per direct en worden eventuele voorstellen die zijn ingediend na het project waarmee het subsidieplafond is overschreden niet meer in behandeling genomen.

procedure
Projecten die in aanmerking komen voor Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken moeten gericht zijn op nieuwe vormen van internationaal samenwerken in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave. De aanvrager is een Nederlandse ontwerppartij die met één of meerdere internationale partners samenwerkt. Een project kan maximaal zes maanden duren. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

sonicaggregator.jpeg
Sonic Aggregator – Stichting Soundtrackcities
vroduurzameeconomieenruimte720.gif

Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1

29 april 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en het versterken van hun beleid. Met de vouchers kunnen zij aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven. Voor de selectie van vouchervoorstellen schrijft het fonds in 2021 acht open oproepen uit. De Open Oproep Duurzame economie en ruimte is de tweede in die reeks.
De Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1 richt zich op de ruimtelijke implicaties van de economie van de toekomst, die duurzaam, circulair en kennisintensief is, zodat Nederland zijn positie in de top vijf van meest concurrerende landen ter wereld kan handhaven. Een optimale afstemming van wonen, werken en verplaatsen in en bij de steden en een goed vestigingsklimaat in alle regio's zijn hiervoor belangrijk.

Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1
budget € 500.000
doorlopend indienen vanaf 1 mei t/m 31 juli 2021
looptijd opdracht is 1 tot 3 maanden
€ 10.000 tot € 30.000 incl. btw per innovatievoucher
circa 25 voorstellen worden geselecteerd

Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit betekent dat productieprocessen efficiënter gebruikmaken van grondstoffen, dat wanneer er nieuwe grondstoffen nodig zijn, er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van grondstoffen die duurzaam geproduceerd of hernieuwbaar zijn, er nieuwe productiemethodes worden ontwikkeld en nieuwe producten circulair worden ontworpen. Daarnaast moeten de broeikasgasemissies in 2050 met 95% gereduceerd zijn ten opzichte van peiljaar 1990. Het terugdringen van deze CO2-emissies moet helpen de opwarming van de aarde en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging die ons land bedreigt, te vertragen en uiteindelijk te stoppen. Beiden doelen - zowel circulariteit als de reductie van broeikasgasemissies - hebben een grote impact op onze energieopwekking, mobiliteit, transport en productiemethodes.

Een grote transitie die zijn weerslag zal en moet vinden in het ruimtelijk domein. Wat is bijvoorbeeld de ideale ruimtelijke verdeling van energieopwekking en industriële productie? Wat kunnen we doen om circulaire productiemethodes te integreren? Is clustervorming een kansrijk ingrediënt voor circulariteit? Kunnen we terug naar meer regionaal georiënteerde productie? Wat zijn daarvan de ruimtelijke consequenties? Wat betekent dit voor de binding met de plek? Hoe organiseren we de verdeling van distributie- en datacenters ruimtelijk? Wat zijn hiervoor de meest logische en wenselijke locaties en hoe is daarop te sturen? En hoe sluit dit aan bij de investeringslogica en tijdshorizon van internationaal opererende partijen?

voor wie is deze oproep?
Geïnteresseerde (semi)publieke organisaties, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, corporaties, uitvoeringsorganisaties en overkoepelende regionale samenwerkingsverbanden, kunnen samen met ruimtelijk ontwerpers en onderzoekers, en vice versa, een aanvraag voor een innovatievoucher indienen.

De oproep richt zich op vernieuwers die op onderzoekende wijze samen met lokale en regionale partners willen werken aan kansen en oplossingen voor transitieopgaven om het veerkrachtige vestigingsklimaat van Nederland op de diverse schaalniveaus richting de toekomst te versterken. Deze vouchers zijn bedoeld om de kosten van een ontwerpend onderzoek naar een concrete casus of ontwerpvraag te financieren, waarbij ook specifiek aandacht uitgaat naar de manier waarop wordt samengewerkt en resultaten en inzichten worden gedeeld.

indienen
Uw voorstel kunt u vanaf 1 mei tot en met 31 juli 2021 indienen.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.
vacaturestafmedewerker.jpg

Vacature Stafmedewerker

29 april 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan 750 bijzondere en vernieuwende projecten van ontwerpers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de professionele (ruimtelijke) ontwerppraktijk. Het Stimuleringsfonds telt op dit moment circa 45 medewerkers en beschikt over een jaarbudget van ongeveer 30 miljoen euro.
Het versterken van de rol van ontwerp bij de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven is in de komende jaren, mede door covid-19, één van de speerpunten van het fonds. Een goede samenwerking tussen ontwerpers en opdrachtgevers in het publieke domein is daarbij van groot belang. Voor enkele grote vernieuwende opdrachten heeft het Stimuleringsfonds speciale projectteams ingericht. Ter versterking van het projectteam Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp is het Stimuleringsfonds per direct op zoek naar een:

Stafmedewerker (Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp)
32/36 uur per week

functie-inhoud
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega met circa 6 jaar relevante werkervaring. Als stafmedewerker werk je aan de uitvoering van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en de organisatie van specifieke open oproepen. In 2021 verwachten wij vanuit deze regeling circa 200 vouchers te verstrekken, waarmee extra ontwerpkracht kan worden ingezet bij het verkennen en versterken van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid op het gebied van complexe maatschappelijke opgaven. Je bent medeverantwoordelijk voor de begeleiding van aanvragers en bereidt de beoordeling van aanvragen door adviescommissies voor. Je geeft voorlichting over de mogelijkheden van subsidieverlening, toetst ingediende aanvragen op formele eisen en volledigheid en stelt bestuursadviezen op. Verder heb je een verbindende rol in het koppelen van ruimtelijk ontwerpers en opdrachtgevers in het publieke domein. Denk daarbij onder andere aan architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten; en aan decentrale overheden en semipublieke organisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen, corporaties, uitvoeringsorganisaties en/of regionale samenwerkingsverbanden. Tot slot ben je betrokken bij het naar buiten brengen van resultaten die uit ondersteunde projecten voortkomen.

Aanleiding voor deze vacature is een grote opdracht die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het fonds heeft verstrekt voor het uitvoeren van een covid-19-steunprogramma voor het ontwerpveld in 2021.

functie-eisen
kennis van en aantoonbare werkervaring op het vlak van ruimtelijk ontwerp en/of opdrachtgeverschap in het publieke domein;
academisch werk- en denkniveau;
uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
proactief en samenwerkingsgericht (zowel intern als extern);
uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk; en
snelle schakelaar en leergierig.

diversiteit
Het fonds streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

arbeidsvoorwaarden
Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering, thuiswerkovereenkomst en een goede pensioenregeling. De aanstelling is, in eerste instantie, voor een jaar. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 3.990,- op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

sollicitaties
Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid kunnen, inclusief CV, tot en met 13 mei 2021 worden gemaild naar vacatures@stimuleringsfonds.nl, gericht aan Maarten Tas. Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Maarten Tas, coördinator/projectleider van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 010 - 310 79 37. De eerste gespreksronde is gepland op 25 mei 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerker.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan 750 bijzondere en vernieuwende projecten van o... meer >
sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader