stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Ruimte voor anti-disciplinair onderzoek en experiment in de creatieve industrie
openingsweekendiabr2018fotodooraadhoogen.jpg

Ruimte voor anti-disciplinair onderzoek en experiment in de creatieve industrie

26 september 2019

Directeur Syb Groeneveld schreef voor Boekman een artikel waarin hij een oplossingsrichting schetst om de zeer verschillende instellingen onderling te vergelijken op basis van functies in de infrastructuur. Aanleiding hiervoor is de ambitie van de minister om de culturele basisinfrastructuur uit te breiden en te vernieuwen met vijftien ontwerp- en ontwikkelinstellingen die interdisciplinair werken. Mooi nieuws voor de creatieve industrie, maar hoe kunnen de instellingen die het fonds momenteel bedient, aan de doelen van dit nieuwe cultuurstelsel bijdragen?
Dit artikel is gepubliceerd in Boekman 120 'Kunst als innovator', september 2019

Het Stimuleringsfonds richt zich op (internationaal) bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de Nederlandse ontwerpsector. Van de jaarlijks gemiddeld 2000 subsidieaanvragen worden er zo'n 600 gehonoreerd. Het leeuwendeel, meer dan 500, gaat naar (collectieven van) makers en ontwerpers. Dit artikel richt zich echter op de infrastructuur van de creatieve industrie. Het fonds ondersteunt momenteel zo'n zeventig instellingen. Binnen die infrastructuur is een duidelijke concentratie te zien rondom Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. Hier zijn veel instellingen met een (inter)nationaal belang en netwerk gevestigd.

Op de infrastructuurkaart wordt ook duidelijk dat zo'n 25 procent van de instellingen zich als interdisciplinair betitelt. Veel aanvragen hebben niet langer eenduidig betrekking op architectuur of vormgeving of zijn een duidelijk product van digitale cultuur. Dat zegt overigens weinig over het belang van deze individuele disciplines, maar meer over de verandering van werkwijze en organisatie in de sector die een keur van functies beslaat: van talentontwikkeling tot toegepast onderzoek, van kritische reflectie tot grensverleggend experiment.

veelzijdigheid
Vier instellingen die door het fonds meerjarig ondersteund worden, geven een goed beeld van de veelzijdigheid die de creatieve industrie kenmerkt: de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), V2_, Sonic Acts en Next Nature Network (NNN).

De IABR heeft zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zo onderzoekt IABR hoe de gebiedsontwikkeling op de testsite M4H kan bijdragen aan de grotere Rotterdamse ambitie om vóór 2050 een volledige circulaire samenleving met gesloten materiaalkringlopen te realiseren. Ze wil met onder meer ontwerpend onderzoek een bijdrage leveren aan het oplossen van de grote opgaven waarvoor de samenleving staat met het meest geëigende middel dat het als culturele organisatie heeft: de gecombineerde kracht van de verbeelding en van het toegepaste ontwerp. Een ander in Rotterdam gevestigd lab is V2_, waar zelfgenererend onderzoek wordt gedaan op het snijvlak van technologie, kunst, ontwerp en samenleving. V2_ heeft een belangrijke rol in talentontwikkeling. Via het internationale Summer Sessions-netwerk wordt jonge kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid geboden om gedurende twee zomermaanden een voorstel uit te werken van concept tot prototype. Ook de activiteiten van het grotendeels virtueel georganiseerde Sonic Acts bestrijken de hele keten van culturele productie. Zo bestaat het door Sonic Acts geïnitieerde, gecureerde en geproduceerde project Vertical Cinema uit een tiental films van internationaal gerenommeerde filmmakers en audiovisuele kunstenaars die op 35 mm-celluloid films verticaal op een cinemascopescherm projecteren en breken met cinematografische conventies.

Door het verlenen van artistiek autonome opdrachten om nieuwe grensverleggende en experimentele kunstwerken te realiseren en door zich toe te leggen op productie, presentatie en distributie, ondersteunt Sonic Acts talentvolle makers.

Dat geldt ook voor Next Nature Network. Deze organisatie onderzoekt hoe we kunnen ontwerpen, bouwen en leven in een toekomst waarin biologie en technologie fuseren. Na eerdere spraakmakende projecten, waaronder Het Kweekvlees Kookboek, de Rayfish Footwear hoax en de rondreizende Nano Supermarket, richt NNN zich momenteel op de ECO coin (die de waarde van natuur uitdrukt) en de speculatieve discussie over de kunstmatige baarmoeder. Het onderzoek van NNN verbindt disciplines en probeert zover mogelijk op de markt vooruit te lopen.
instellingenenfestivals2019a3web.png
Figuur 1. Infrastructuur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
antidisciplinaire ontwerpkracht

Genoemde instellingen hebben allemaal een (internationale) verbindende platformrol, hebben een belangrijke functie in talentontwikkeling en jagen vernieuwing en innovatie door experiment aan. Binnen deze instellingen werken ontwerpers (van landschapsarchitect tot productontwerper, van social designer tot softwareprogrammeur) vaak samen met bijvoorbeeld wetenschappers, muzikanten, choreografen of schrijvers. Ze maken duidelijk dat er kritisch, ontwerpend en onderzoekend wordt nagedacht over de ethiek en de transformatieve rol van technologie (van smart cities tot privacy) en de complexe gelaagdheid van transitieopgaven (van klimaatadaptatie tot de toekomst van de zorgomgeving). De ontwerpkracht van de creatieve industrie moet daarin een grotere rol spelen dan het nu doet omdat ontwerpers zich tussen en voorbij de traditionele disciplines bewegen, rafelranden opzoeken, nieuwe ruimtes onderzoeken en tot andere denkrichtingen en oplossingen komen voor deze wicked problems. Dat gebeurt door te experimenteren en te onderzoeken, en in het proces van maken.

Ontwerpers plaatsen zichzelf steeds minder binnen een discipline omdat ze zich binnen het discours van een enkelvoudige discipline niet meer automatisch thuis voelen. Bij het medialab van MIT noemen ze dat de antidisciplinairen. Nog te weinig wordt hun werk als een antidisciplinaire uitkomst erkend en nog te vaak wordt het beschouwd als een resultante van een specifieke discipline. Dat doet geen recht aan het onderliggende proces. Meer begrip over de werkwijze en de resultaten van antidisciplinair werken zal leiden tot een bredere voedingsbodem voor de vele instellingen die op deze wijze werken. Want helaas moeten we constateren dat veel van de ook hier genoemde instellingen budgettair moeten excelleren op de kant van een dubbeltje. Hun budget is al jaren begrensd en financiering voor antidisciplinair onderzoek is schaars aanwezig voor culturele instellingen omdat deze meestal gekoppeld is aan wetenschappelijk onderzoek.

Voor het fonds is het des te belangrijker om continu oog te houden voor ontwikkelingen binnen de creatieve industrie om de begrensde middelen optimaal toe te wijzen onder de aanvragende instellingen en de meerjarige regeling open te houden voor instroom van nieuwe initiatieven.

tabelboekman.png
Figuur 2. Indeling ondersteunde instellingen in de creatieve industrie
re-mapping

De ruimte die minister Van Engelshoven in haar uitgangspuntenbrief biedt voor ontwikkelinstellingen die interdisciplinair (of antidisciplinair) werken, biedt nieuwe mogelijkheden voor de zo diverse instellingen binnen de Creatieve Industrie. Dat vergt een nieuwe functionele benadering, een focus op functies van deze instellingen om de zeer diverse activiteiten van deze instellingen op waarde te kunnen schatten.

Bovenstaande twee assen creëren een schets om tot een nieuwe focus op functies binnen de creatieve industrie te komen (zie figuur 2). Het streven is om met deze vier kwadranten tot een indeling te komen op basis van de primaire focus van de ondersteunde instellingen in de creatieve industrie. Daar zitten los van de hier gebruikte assen natuurlijk nog meer dimensies aan. Evenzeer geldt dat instellingen zich operationeel vaak in meerdere kwadranten begeven.

Niet limitatief hebben de vier kwadranten de volgende eigenschappen:
1. In het eerste kwadrant wordt technologie bevraagd middels grensverleggend onderzoekend experiment. Het is zelfgenererend in de zin dat niet duidelijk is waar het experiment eindigt, zinvol is of een volgende fase bereikt. Een project hoeft niet altijd te lukken om succesvol te zijn en ook publieke waardering is niet altijd belangrijk. Hier werken de vaak kleinere instellingen zoals STEIM, Baltan Laboraties en V2_ antidisciplinair aan nieuw ontwerpend onderzoek, meestal zonder opdrachtgever. Hier ontstaat veelal de kiem voor nieuwe denkrichtingen in de infrastructuur. Binnen dit kwadrant is de subsidieafhankelijkheid groot. Reflectie en debat over de uitgevoerde activiteiten zijn het belangrijkste evaluatiemechanisme.

2. Binnen het tweede kwadrant wordt veelal vanuit artistieke autonomie geprogrammeerd maar wordt er, mede omdat er een platformfunctie is voor makers en publiek, een relatief groot publiek bereikt. De instellingen overstijgen het disciplinaire denken en maken nieuwe verbindingen tussen mens, technologie en organisaties.
Instellingen vinden het belangrijk dat verkenningen en projecten een zo groot mogelijk publiek weten te vinden. Financiering leunt op meerdere publieke bronnen en gedeeltelijk op private middelen zoals publieksinkomsten. Sonic Acts, NNN en Submarine Channel behoren tot dit kwadrant. Toetsing vindt plaats door middellangetermijnmonitoring en evaluatie van de projecten.

3. In het derde kwadrant wordt vanuit ontwerpend onderzoek aan toegepaste vraagstukken gewerkt. Binnen labs ontstaan nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en hybride financieringsvormen: van lening tot royaltymanagement maar ook met financiering uit bijvoorbeeld het Europese Science, Technology and the Arts programma. Instellingen zoals BioArt Laboratories en IABR begeven zich grotendeels in dit kwadrant. Waterschappen, zorgorganisaties en woningcorporaties starten met die instellingen projecten die transformatief in opzet en uitvoering zijn, en waar de kracht van ontwerp binnen een sociaalmaatschappelijke opgave centraal staat. Samenwerking met kennisinstellingen is essentieel. Met betrokken stakeholders kan vooraf het beoogde effect van de activiteiten beschreven en vastgelegd worden in een impact framework.

4. Het vierde kwadrant spitst zich toe op activiteiten vanuit toegepaste vraagstukken die interessant zijn voor een breed publiek. Onderzoek doen naar nieuwe distributiestrategieën, het bereiken van nieuw publiek en audience design/ engagement zijn een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Subsidie legt een gezonde basis voor een langetermijnstrategie, bevordert investeringen door andere financiers en tekent het publiekculturele karakter van de organisatie die ook verantwoordelijkheid draagt voor de gehele infrastructuur als podium voor de creatieve industrie. De Dutch Design Week en Pakhuis de Zwijger zijn exponenten van dit vierde kwadrant, waar meer volgens de SMART-methodiek geëvalueerd kan worden.

nextnaturenanosupermarketinpamplona.jpg
NANO supermarket in Pamplona, 2011. © Next Nature Network
toekomst

Het antidisciplinair denken wordt binnen de creatieve industrie steeds meer gemeengoed. Het leidt tot grensverleggende experimenten en ontwerpend onderzoek dat bijdraagt aan oplossingsrichtingen voor de grote maatschappelijke transitieopgaven. De afgelopen jaren zijn veel instellingen binnen de creatieve industrie geprofessionaliseerd en hebben een internationale platformfunctie gekregen. De in dit artikel geschetste vier kwadranten geven een eerste schets om tot een nieuwe focus op functies binnen de sector te komen en om functioneel onderscheid in de beoordeling van de zo diverse instellingen te kunnen maken als ze dadelijk hun meerjarige plannen indienen binnen de culturele basisinfrastructuur of bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Als Stimuleringsfonds betekent dit dat we meer tailormade naar aanvragende instellingen moeten kijken: elke instelling heeft een eigen waarheid met betrekking tot de subsidiebehoefte, de mate van financiering door andere (private) partijen, talentontwikkeling, de samenwerking met kennisinstellingen, de wijze van onderzoek en experiment, de positie van opdrachtgevers en de focus op publiek. Grote winst is dat de uitgangspuntenbrief van de minister de mogelijkheid geeft om de maatschappelijke slagkracht van ontwerp te vergroten en zichtbaarder te maken. Daar moet we samen de komende jaren mee aan de slag.


In Boekman 120 vind je meer interessante artikelen over kunst als innovator.

Foto bovenaan: Openingsweekend IABR-2018 Foto door Aad Hoogendoorn

meer nieuws

portraitbastiaanweb.jpg

Here is... Bastiaan de Nennie

22 oktober 2019

Hij heeft een raar jaar achter de rug. Want niet lang nadat Bastiaan de Nennie een talentontwikkelingsbeurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving en hij ambitieus aan zijn werkperiode was begonnen, kreeg hij een zwaar fietsongeluk. Hij moest zijn plannen omgooien en is nu, bijna een jaar later, klaar om zijn comeback in 'designland' te maken.
'Dat ongeluk zorgde voor behoorlijk wat paniek en chaos', vertelt Bastiaan de Nennie. De talentontwikkelingsbeurs die hij van het Stimuleringsfonds ontving, geeft makers de kans een jaar lang alle tijd en energie te stoppen in hun artistieke en professionele ontwikkeling. 'Ik had een ontwikkelplan gemaakt, maar kon niet starten met het maken van nieuw werk, zoals de bedoeling was. Noodgedwongen ben ik van achter naar voren gaan werken en begonnen met reflecteren op mijn werk, iets wat ik eigenlijk veel later in het jaar had willen doen. Afgelopen zomer heb ik voor het eerst weer aan een project gewerkt. Daarna ben ik wat eigen werk gaan maken, en begin volgend jaar krijg ik een expositie in Rotterdam. Eigenlijk was dit voor mijn ontwikkeling een betere volgorde dan ik had gedacht.'

eigen methode
Intuïtie speelt een belangrijke rol in zijn werk. Sinds 2014 gebruikt hij voor het maken van zijn objecten en sculpturen een soort omgekeerde schetsmethode. Hij gaat niet uit van een concept, maar van bestaande producten waarvan hij een 3d-scan maakt. De scans gebruikt hij niet functioneel om het product te dupliceren, maar als basisvorm voor het komen tot nieuwe vormen en ideeën. Met een 3d-printer blaast hij die vervolgens weer nieuw leven in, bewust gebruikmakend van pla, een biologisch afbreekbaar plastic – mits het op de juiste plek terecht komt. Van fysiek, naar digitaal, naar fysiek dus, of zoals hij het zelf noemt: 'phygital'.

'Deze werkwijze is ontstaan toen ik ging werken met 3d-software en merkte dat die intuïtief heel weinig mogelijkheden bood', vertelt Bastiaan. 'Je kunt mijn aanpak een beetje vergelijken met een modeontwerper die collages maakt en outfits assembleert. Ik zoek altijd naar een soort balans tussen abstractie en realiteit en vind het fijn om te werken met terugkomende, herkenbare vormen, ook in opdrachten.'
Zijn vernieuwende aanpak trok al vrij snel de aandacht en nadat een meubelstuk van hem verscheen op de cover van Frame magazine ging het snel. De visueel aantrekkelijke kleurrijke en speelse objecten die hij maakt, spreken opdrachtgevers aan. Ze begrijpen zijn werkwijze en geven hem het vertrouwen en de vrijheid die nodig zijn om tot een goed eindresultaat te komen. 'Op een gegeven moment merk je dat je getraind bent op het verwachtingspatroon van je opdrachtgever, maar ook op dat van jezelf. Maar ik probeer mezelf altijd te pushen om tot iets nieuws te komen.'

Op de vraag wanneer iets af is, antwoordt Bastiaan dat dat in opdrachtsituaties meestal wordt bepaald door de tijd. 'Werk dat ik voor mezelf maak, is meestal af als het een plek heeft gekregen. Dat kan digitaal zijn, maar ook een fysieke plek in bijvoorbeeld een tentoonstelling. Bij opdrachten is dat anders. Soms ontstaat in korte tijd al iets met veel kwaliteit, maar zijn het juist de kleine aanpassingen die op verzoek van de opdrachtgever worden gemaakt die veel tijd vragen.'
poetryinternationalportraitweb.jpg

gemeenschappelijke groei
Dat de esthetiek van de morphs die hij maakt inmiddels ook door anderen wordt toegepast, ziet hij zelf ook. 'Het is een soort 'movement' geworden', zegt hij. 'Soms kan ik jaloers worden als ik zie wat een ander maakt, maar ik kan er ook blij van worden. In kopiëren geloof ik niet; ik zie het als een handschrift dat gemeenschappelijk groeit. Vergelijk het met De Stijl, de leden daarvan zeiden toch ook niet tegen elkaar dat de ander geen rood, geel en blauw en zwart en wit mocht gebruiken?! Mijn werk is bovendien niet te kopiëren; je zou dan echt in mijn computer moeten inbreken.' Hij lacht: 'Het is ook wel fijn om te merken dat ik niet de enige ben die blijkbaar een kromme kijk op de werkelijkheid heeft.'
Met 'die anderen' werkt hij ook graag samen, dat kan volgens Bastiaan het eindresultaat alleen maar ten goede komen omdat je elkaars kwaliteiten benut. Zo werkte hij met Elvis Wesley onder meer aan de aankleding van de vijftigste editie van Poetry International (zie foto hierboven), een grote opdracht. En dat hij al vanaf het begin is aangesloten bij Envisions is niet verwonderlijk. Het collectief dat in 2016 werd opgericht door ontwerpers Simone Post, Sanne Schuurman en Iwan Pol, stelt immers niet het eindresultaat centraal maar legt de nadruk op het ontwerpproces en het onderzoeken van kleur, materiaal en technieken.

'Het is wel fijn om te merken dat ik niet de enige ben die blijkbaar een kromme kijk op de werkelijkheid heeft.'


Dat er op een gegeven moment misschien minder belangstelling voor zijn werk komt, realiseert hij zich. Tegelijk vertrouwt hij op zijn creativiteit en vermogen om zich te ontwikkelen. Ook verwacht hij dat zijn werk vanzelf zal meegroeien met de tijdgeest. En daarin onderscheidt zich ook het echte talent. 'Mijn manier van werken zie ik als een tool. Het is niet moeilijk om op een knopje te drukken en een verrassingselement uit het betreffende 3d-programma te gebruiken. Maar dat moet geen trucje worden, je moet er wel op een eigen manier mee omgaan, blijven investeren en reflecteren, dan zul je groeien. In die zin raad ik ontwerpers die een talentontwikkelingsbeurs willen aanvragen ook aan om het belang van reflectie vooral niet te onderschatten. Het is verleidelijk om een heel ambitieus ontwikkelplan te maken, zeker omdat je denkt dat je heel veel kunt doen van het geld. Maar bouw ook één of twee maanden rust in waarin je even op een andere manier met de toekomst bezig kunt zijn.'

Tijdens deze Dutch Design Week zal Bastiaan de Nennie zoals gezegd zowel fysiek als digitaal zijn rentree maken in de ontwerpwereld en dat valt nog niet mee. De ruimte die hij kreeg om te reflecteren was heel waardevol maar zorgt ook best voor wat koudwatervrees en twijfels. Toch is het op 26 oktober zover. In MU gaat hij bij 'The Scene is Here' een ochtend scannen, bewerken en assembleren met als resultaat hopelijk een mooie projectie in de ruimte waarmee hij zichzelf en zijn studio Phygital weer op de kaart zet. The Scene is Here presenteert via een video- en performanceprogramma alle ontwerpers en makers die in 2019 via de Deelregeling Talentontwikkeling door het Stimuleringsfonds worden ondersteund.

Platform Talent
Wil je meer weten over de beurs Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kijk dan hier. Ben je benieuwd wie er de afgelopen jaren allemaal ondersteuning kregen via de Deelregeling Talentontwikkeling? Platform Talent geeft een overzicht van alle ondersteunde ontwerpers en makers.

oosalone.png

Open Oproep Salone del Mobile 2020

22 oktober 2019

Ben je van plan om je werk komend voorjaar in Milaan te presenteren tijdens de Salone del Mobile? Tot en met 27 november kun je hiervoor subsidie aanvragen door via de hiervoor opengestelde Open Oproep Salone del Mobile 2020 een voorstel in te dienen.
Met deze open oproep wil het Stimuleringsfonds de kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector in Milaan presenteren en de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie versterken. Doel is ook om opgedane kennis en ervaringen te delen en om relevante internationale relaties tussen partijen op te bouwen en te onderhouden. In de selectie van voorstellen wordt gelet op de mate waarin de presentatie zich onderscheidt in artistieke kwaliteit, presentatievorm en strategie.

Voor individuele presentaties kunnen aanvragen worden ingediend, maar de voorkeur gaat in deze open oproep uit naar voorstellen waarin bijzondere samenwerkingsvormen worden aangegaan of die gericht zijn op een groepspresentatie. Deze oproep is de enige mogelijkheid om van het fonds subsidie te ontvangen voor deelname aan dit evenement.

indienen
Voorstellen kunnen tot en met woensdag 27 november worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.

Lees dit item om kennis te nemen van tips voor een optimale presentatie in Milaan. Of kijk hier voor de selecties van eerdere jaren van Salone del Mobile 2017, 2018 en 2019.
132leeromgevingtolhuistuin.jpg

Terugblik symposium Leeromgeving van de Toekomst 2019

16 oktober 2019

Op donderdag 19 september vond in de Tolhuistuin in Amsterdam het door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie georganiseerde symposium Leeromgeving van de Toekomst 2019 plaats.
26leeromgevingtolhuistuin.jpg
Het Symposium Leeromgeving van de Toekomst 2019 trok 150 bezoekers uit de onderwijs- en ontwerpwereld.
38leeromgevingtolhuistuin.jpg
34leeromgevingtolhuistuin.jpg
Spoken word-dichter Smita James warmde de zaal op.
41leeromgevingtolhuistuin.jpg
De opening van het symposium werd verzorgd door Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het Onderwijs (midden) en Syb Groeneveld, directeur-bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie o.b.v. moderator Puck van Dijk.
60leeromgevingtolhuistuin.jpg
Bij aankomst kregen bezoekers deze brochure met twaalf door het Stimuleringsfonds ondersteunde projecten.
67leeromgevingtolhuistuin.jpg
Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing VU Amsterdam verzorgde een key-note over de rol van leren in ons leven en de veranderende waarde van creativiteit.
234leeromgevingtolhuistuin.jpg
Jetske van Oosten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceerde plenair de tweede Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst.
154leeromgevingtolhuistuin.jpg
In een sessie over De circulaire leeromgeving spraken Simone Kramer en Petra Jansen over hun initiatief Social label en de samenwerking die ze zoeken met gemeenten en praktijkonderwijs.
156leeromgevingtolhuistuin.jpg
246leeromgevingtolhuistuin.jpg
In Meet the designer gingen ontwerpers het gesprek aan over de rol die zij kunnen spelen in de transitie van het onderwijs, links ontwerper Frank-Jan van Lunteren.
265leeromgevingtolhuistuin.jpg
Studio Makkink & Bey ging in over het ontwerpend onderzoek 'De WaterSchool' waarin samen met een netwerk van bedrijven, ontwerpers en kunstenaars de toekomst van water in educatie wordt onderzocht.
261leeromgevingtolhuistuin.jpg
Rianne Makkink en Michou-Nanon de Bruijn, Studio Makkink & Bey
89leeromgevingtolhuistuin.jpg
De WaterSchool, Studio Makkink & Bey
90leeromgevingtolhuistuin.jpg
96leeromgevingtolhuistuin.jpg
142leeromgevingtolhuistuin.jpg
In de sessie Flexibiliteit van het vastgoed werd gesproken over flexibiliteit van de vastgoedportefeuille: flexibiliteit in ruimtelijk gebruik, flexibiliteit van de digitale infrastructuur en flexibiliteit van huurcontracten.
150leeromgevingtolhuistuin.jpg
Leren voor een veranderende arbeidsmarkt stond centraal in een sessie onder leiding van Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt, Tilburg University.
145leeromgevingtolhuistuin.jpg
136leeromgevingtolhuistuin.jpg
In de sessie De school als community werd het project besproken dat The Incredible Machine opzette met ROC Mondriaan waarin studenten via digitale kanalen worden gecoacht en begeleid om dát te doen wat ze interessant vinden.
266leeromgevingtolhuistuin.jpg
Bezoekers maken kennis met de 'Mantra VR'-bril van Monobanda die studenten logistiek door middel van steminteractie op een speelse manier bewust maakt van stress binnen hun werkveld.
267leeromgevingtolhuistuin.jpg
Simon van der Linden, Monobanda
208leeromgevingtolhuistuin.jpg
Studenten van het Albeda College in Rotterdam richtten een pop-upnagelstudio in om een idee te geven van de flexibele invulling van het innovatielab dat binnen het ontwikkeltraject vorm kreeg.
248leeromgevingtolhuistuin.jpg
Een expositie geeft ook inzicht in de verschillende samenwerkingen tussen mbo-instellingen en ontwerpers.

Foto's: Aad Hoogendoorn
Video: sQuare

embassyofhealthjaapbeyleveld.jpg

Embassy of Health tijdens Dutch Design Week 2019

10 oktober 2019

Chronic Health, it's only human?

Lang en gelukkig leven: hoe kunnen we dat waarmaken in de toekomst? We worden steeds ouder en de manier waarop we dat willen doen, vraagt om meer en andere zorg. Om samen de kwaliteit van de 'nieuwe zorg' te bepalen, helpt het om de toekomst te kunnen verbeelden. Dat is waar ontwerpers in uitblinken. Voor Dutch Design Week 2019 bundelden enkele van hen hun krachten om binnen de Embassy of Health te zoeken naar een nieuwe balans tussen technologie en natuur, tussen perfectie en imperfectie, tussen formele en informele zorg.
Met de tentoonstelling Chronic Health: It's only human? toont deze Embassy de kracht van design bij de transities in de zorg, evenals de dilemma's van de zorg. Met als doel bezoekers te inspireren om ook samen met elkaar op zoek te gaan naar de toekomst. U CREATE, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Philips Experience Design, Máxima MC, Waag en DDF werken als partners samen in de Embassy of Health.

We staan aan het begin van een grote transitie in de zorg. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verbindt ontwerpers met organisaties die werkzaam zijn in de zorg. Juist omdat ontwerpers een uniek perspectief kunnen geven aan een van de belangrijkste aspecten van ons leven, en omdat ontwerpers in staat zijn ideeën te visualiseren en een pad te effenen richting oplossingen. Daarbij gaat het om het ondervragen van de kwaliteit van de zorg – en dan niet of die goed of slecht is, maar meer wat die kwaliteit eigenlijk bepaalt.

Acht projecten van ontwerpers, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, maken onderdeel uit van de tentoonstelling Chronic Health: It's only human?: Moirai van Siba Sahabi, Up close & personal van Gortemaker Algra Feenstra en Waag, Vibrating Instrument and Modular structure van Adi Hollander, Encounter #6 van Joost van Wijmen, De Eendagszaak van Cascoland, Klusplus van Manon van Hoeckel en Nicky Liebregts, Millennium Ginseng Project van Kuang-Yi Ku en DEEP van Owen Harris en Monobanda.

praktische informatie
Locatie: De Embassy of Health is tijdens deze periode gevestigd in het Klokgebouw
Datum: 19 tot en met 27 oktober.
Tijd: iedere dag geopend van 11.00 tot 18.00
Entree: De Embassy is toegankelijk met een passe-partout van Dutch Design Week. Kaarten zijn online en bij de kassa verkrijgbaar.
Curatoren: Paulien Melis (Waag) - Jetske van Oosten (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) - Gjilke Keuning (U CREATE)
Ambassadeur: Frank Kolkman

Meer informatie is te vinden op:
https://www.worlddesignembassies.com/embassies/health/
https://www.ddw.nl/nl/programma/1777/embassy-of-health
Stimuleringsfonds nieuwsbrief special Zorg

Embassy of Health Conference
U CREATE, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Philips, Máxima Medisch Centrum, Waag en Dutch Design Foundation organiseren vrijdag 25 oktober de conferentie Embassy of Health. In het programma wordt dieper ingegaan op de thema's van deze Embassy door (inter)nationale sprekers, ontwerpers en jong talent. Met de tentoonstelling 'Chronic Health: It's only human?' toont de Embassy of Health de kracht van design bij de transities in de zorg. De opening wordt verzorgd door Het verdrietfestival. Kijk hier voor meer informatie en meld je aan.
teaser720x480.jpg

Performance-programma The Scene is Here bekend

10 oktober 2019

Wat kan licht met je doen tijdens een partijtje boksen? Hoe zien slimme elektronische apparaten er eigenlijk van binnen uit? En welke bijdrage kun jij leveren aan een collectieve kledingcollectie? Deze vragen spelen een rol in verschillende performances die deel uitmaken van 'The Scene is Here'. Alle vormen passeren de revue: van workshop tot lezing en van LARP tot brievenschrijfactie.
In The Scene is Here presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie alle ontwerpers en makers die dit jaar via de Deelregeling Talentontwikkeling worden ondersteund. De lichting van 2019 is in kaart en beeld gebracht in één minuut durende filmportretten die tijdens de Dutch Design Week in MU op Strijp-S worden vertoond. Via unieke performances presenteren de talenten zich bovendien persoonlijk aan het publiek. De performances vinden dagelijks op vaste tijdstippen plaats en zijn op twee na vrij toegankelijk. Benieuwd naar wie wat wanneer gaat doen? Bekijk het programma.

programma

zaterdag 19 oktober
13.00 uur - Studio Knetterijs
De illustratoren van Studio Knetterijs maken een 'zine' over de toekomst. Met hun illustraties als startpunt dagen ze bezoekers uit om een beeld te vormen bij de toekomst.

14.30 uur - Arvid & Marie
Ontwerpduo Arvid & Marie speelt in de rol van alter ego Omninaut een Live Action Role Play over (zelf)censuur.

16.00 uur - Arif Kornweitz
Samen met Füsun Türetken geeft Arif Kornweitz een performatieve lezing over het fenomeen 'function creep' en objecten zonder duidelijke grenzen en fluïde noties van objecten.


zondag 20 oktober
13.00 uur - Waèl el Allouche
In een combinatie van een workshop, een lezing en een reisverslag, illustreert Waèl el Allouche hoe hij data gebruikt om grip te krijgen op abstracte thema's zoals oorsprong, erbij horen en worden.

15.00 uur - Teis de Greve
Ontdek in het Disassembly Café van Teis de Greve de binnenkant van slimme elektronische apparaten. Apparaten worden opengeschroefd, uit elkaar gehaald en gedocumenteerd, op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor alledaagse technologieën.

15.00 uur - Kostas Lampridis en Théophile Blandet
Wat zijn de elementen van een ontwerpconcept? Kostas Lambridis en Théophile Blandet gebruiken geen materialen of objecten, maar lichamen, gebaren en geluiden om de abstracte elementen van de ontwerpcultuur te definiëren.

17.00 uur - Johanna Ehde
Bekijk 'Cry Till I Die', onderdeel van het project '(Post)Menopausal Graphic Design Strategies', waarin grafisch ontwerper Johanna Ehde zich richt op het ontwikkelen van een levenslange grafische ontwerppraktijk ten overstaan van kwesties als leeftijdsdiscriminatie, seksisme en fysieke gezondheid.


maandag 21 oktober
15.00 uur - Vera de Pont
In 'Creating everything by making nothing' laat Vera de Pont zien waarom digitale en additieve productie onmisbare aspecten van duurzame mode zijn.

17.00 uur - Darien Brito
Voor zijn audiovisuele performance 'Strange Attractors' heeft kunstenaar en multimedia designer Darien Brito zich laten inspireren door de chaostheorie van Edward Lorenz en zoekt hij naar de schoonheid van de wanorde.


dinsdag 22 oktober
13.00 uur - Elvis Wesley
In een eendaagse residentie creëert Elvis Wesley een geanimeerde visualisatie waarmee hij reflecteert op de tentoonstelling, de werken en de bezoekers.

15.00 uur- Ninamounah
Modeontwerper Ninamounah neemt de bezoekers mee in een performance die de verhoudingen tussen, zoals ze zelf zegt, mensen en andere dieren bevraagt.

17.00 uur - Elvis Wesley
Elvis Wesley presenteert de gevisualiseerde animatie gemaakt tijdens zijn eendaagse residentie in de MU-tentoonstelling 'The Object is Absent'.


woensdag 23 oktober
13.00 uur - Manetta Berends
Ontdek in een workshop van grafisch ontwerper Manetta Berends het effect van de inzet van algoritmes bij het lezen van een verzameling techno-feministische manifesten.
Let op: voor deze workshop is het aantal plaatsen beperkt, aanmelden verloopt via Manetta Berends: mail@manettaberends.nl

15.00 uur - Bernhard Lenger
Schrijf in het mobiele postkantoor van social designer Bernhard Lenger brieven aan nieuwgekozen europarlementariërs, voor de komende vijf jaar de ontwerpers van Europa.

17.00 uur - Irene Stracuzzi
Irene Stracuzzi is gefascineerd door cartografie en onderzoekt visuele strategieën om complexe geopolitieke scenario's in kaart te brengen. In een lezing geeft ze aan de hand van recente projecten inzicht in haar aanpak.


donderdag 24 oktober
13.00 uur - Koen Steger
Gefascineerd door de invloed van licht op onze gemoedstoestand neemt scenograaf Koen Steger je mee in een wereld van licht, de psyche en… boksen.

15.00 uur - Pim van Baarsen
Social designer en co-founder van Super Local Pim Baarsen is actief in verschillende hoeken van de wereld. In deze informele workshop wordt samen met lokale makers de impact van hun projecten besproken.

17.00 uur - Philip Vermeulen
Wanneer wordt een kunstenaar een object en vice versa? En welke rol speelt het publiek in deze transformatie? Installatiekunstenaar Philip Vermeulen onderzoekt het onderwerp belichaming. Durf jij hem te slaan?


vrijdag 25 oktober
13.00 uur - Anouk Beckers
Maak samen een kledingstuk in de workshop JOIN Collective Clothes van modeontwerper Anouk Beckers die onderzoek doet naar mode als collectieve praktijk, gericht op het samen maken en dragen van kleding.
Let op: deze workshop duurt vijf uur en het aantal plaatsen is beperkt, aanmelden verloopt via via Anouk Beckers: anouk.beckers@gmail.com

15.00 uur - Munoz Munoz
Welke verschillende soorten invloed ontleent de mens aan de raket? Ontwerper Lucas Muñoz presenteert zijn lopende project 'Rocket Trial' dat hij samen met verschillende filmmakers uitvoert.

17.00 uur - Daria Kiseleva
De als typograaf opgeleide Daria Kiseleva reflecteert in een live essay op een wereld waarin niet wij maar algoritmen, databases en 'training sets' bepalen wat normaal en gewenst gedrag is.


zaterdag 26 oktober
13.00 uur - Tomas Dirrix
Wat als je als mens structureel onderdeel wordt van een gebouw of ruimte? Architect Tomas Dirrix onderzoekt met 'Dress Rehearsal For A Building' de versmelting van bezoeker en architectuur.

15.00 uur - Mirte van Duppen
Kunstenaar Mirte van Duppen neemt je mee in haar poëtische onderzoek naar de automatisering van de Nederlandse landbouw. Hoe verhouden mens en machine zich tot elkaar?

17.00 uur - Bastiaan de Nennie
Na een periode van afwezigheid speelt ontwerper Bastiaan de Nennie open kaart met de bezoekers en maakt hen onderdeel van zijn fysieke en digitale comeback in 'designland'.


zondag 27 oktober
13.00 uur - Job van den Berg
Welkom in de industriële speeltuin van Job! Deze reis achter de schermen neemt je mee langs grote machines, vakmanschap en inzichten in hoe Job van den Berg ideeën in producten omzet.
loader

het fonds

subsidies

actueel

overview.jpg
Van 19 tot en met 27 oktober 2019 vindt de Dutch Design Week in Eindhoven plaats. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is deze editie wederom op meerdere locaties aanwezig. Daarnaast worden op ve... meer >
allesis.jpg
In de tweede ronde van de subsidieregeling Upstream: Music x Design zijn projecten gehonoreerd van eenmansband Spinvis en technoproducer Albert van Abbe. De regeling richt zich op innovatieve toepassi... meer >
ooprofontwerppraktijkaug2019.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio's ku... meer >
loader
loader
loader