stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Digitale cultuur

Deelregeling Digitale cultuur

Budget 2019: € 1.320.000

Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. Voor de derde (7 augustus 2019) en vierde (9 oktober 2019) ronde is € 360.000 beschikbaar. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.

Digitale cultuur
Binnen Digitale cultuur staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van games, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.
De Deelregeling Digitale cultuur is in de eerste plaats bedoeld voor makers, ontwerpers en gameontwikkelaars binnen het domein van de digitale cultuur. De regeling staat daarnaast open voor medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen die op projectbasis werken en niet structureel vanuit het Rijk worden gefinancierd.

Aanvragers dienen ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat zij subsidie ontvangen.
Binnen de Deelregeling Digitale cultuur kunnen projectsubsidies worden aangevraagd voor onderzoek, experiment, ontwikkeling, productie van nieuwe media, interactie ontwerp en gameplay en de presentatie hiervan. Ook activiteiten en publicaties gericht op analyse en reflectie op digitale cultuur behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren. Binnen de deelregeling Digitale Cultuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van digitale cultuur aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

Bevorderen van experimenten en crossovers
Stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
Bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
Bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
Versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
Bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering, de wijze en mate van publieksbereik en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad subsidieaanvraag
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Digitale cultuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Digitale cultuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Digitale cultuur (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Digitale cultuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Digitale cultuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Digitale cultuur.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen.
Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joris van Ballegooijen
Sean Gilis

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Digitale cultuur

architectureoftrust.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

The Architecture of Trust Podcast – '5G moon landing'

Vincent Thornhill Design, 2019

€7.500
Met 'The Architecture of Trust' onderzoeken Guillemette Legrand en Vincent Thornhill hoe het huidige klimaat van institutionele onzekerheid samengaat met ontwikkeling van nieuwe technologische infrastructuren. Na de expositie 'Digital Dilemma' is het volgende project 'The Architecture of Trust Podcast', een reeks audioverhalen waarin complottheorieën rondom opkomende digitale technologieën worden verkend. Legrand en Thornhill onderzoeken hoe het medium audio ingezet kan worden voor een vorm van storytelling die zowel de onderzoeksmethode ondersteunt als ruimte biedt aan verschillende perspectieven die bewegen tussen feit en fictie. Het doel van de podcast is deze theorieën te deconstrueren en een genuanceerd beeld te geven van hoe ze een breder wantrouwen in de samenleving blootleggen. De startsubsidie zal worden ingezet voor het maken van de pilot podcast '5G moon landing' waarin verschillende complottheorieën met betrekking tot de totstandkoming van het 5G mobiele netwerk centraal staan. Het project wordt ondersteund door een reeks diverse partners, van wetenschappers en zelfverklaarde complottheoretici tot sound designers, podcastdeskundigen en makers van nieuwe technologieën.
karirobertson.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Website / applicatie

Wet Signal Voice Gardens

Kari Robertson, 2019

€8.000
Het project behelst de ontwikkeling van een kunstwerk in de vorm van website en interface, gericht op interactie door middel van stemgeluid. Bezoekers van de site kunnen met hun stem vormgeven aan een landschap bestaande uit abstracte avatars. Hiervoor wordt een analyse gemaakt van onder meer de pitch, toon, het tempo en de frequentie van de stem. Op basis van deze analyse wordt een kleur, vorm en structuur gegenereerd en ontstaat een persoonlijke verbeelding van de stem. Het voorstel is geselecteerd door UP Projects Londen, een organisatie die via commissioned works kunst in de openbare ruimte stimuleert en promoot. Het internet is in dit geval opgevat als publiek domein. UP Projects stelt een bescheiden budget ter beschikking, maar de ambitie van de aanvrager reikt verder. De subsidieaanvraag stelt Robertson in staat zich vier maanden te focussen op de ontwikkeling van het project en een externe programmeur te betrekken. Hoewel UP Projects een Engelse organisatie is zal de website ook vanuit Nederland goed toegankelijk zijn en onder de aandacht worden gebracht. De aanvrager, Kari Robertson is gevestigd in Rotterdam.
zzzap.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

WIN WIN a consensus algorithm

Stichting ZZZAP, 2019

€8.830
Nienke Huitenga (immersive producent) dient mede namens projectpartner James Bryan (hacker/onderzoeker) een aanvraag in voor het project WIN WIN 'a consensus algorythm'. Het project behelst - zoals de naam al suggereert - het ontwikkelen van een algoritme dat ingezet kan worden in het vinden van consensus over een willekeurig onderwerp binnen een groep mensen. Met het algoritme worden de deelnemers gelijktijdig en stapsgewijs gevraagd hun standpunt aan te geven ten aanzien van een bij voorkeur complex vraagstuk. Hierbij wordt net zolang doorgevraagd tot er binnen de groep een niveau van overeenstemming is bereikt. WIN WIN heeft een hoog performatief gehalte en kan gezien worden als een commentaar op het functioneren van de huidige democratieën. Het project, dat nu bestaat als prototype, is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de twee makers in het kader van de masterclass Sandberg@Mediapark. De makers hebben de samenwerking opgezocht met Iron Curtain Project, HOW TO SURVIVE A DEMOCRACY en het Other Futures Festival.
juanverdaguer.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Virtual Bells

Juan Verdaguer, 2019

€7.500
Juan Verdaguer vraagt een startsubsidie aan voor het project 'Virtual Bells'. Het project bestaat uit twee experimenten waarin het carillon als instrument centraal staat. Het eerste experiment, The carillon and its environment', heeft betrekking op het doen van ingrepen in de directe omgeving van het carillon en onderzoekt de impact hiervan op het geluid. Het tweede experiment, 'Possible impossibells', is gericht op het verrijken van het instrument met digitale technologie waarbij verschillende methodes worden getest om het geluid te beïnvloeden. Er wordt onder meer gekeken naar de klankkleur en het timbre. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort.
kunsthalle.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Pilot Curator of Digital Content

Kunsthalle Amsterdam, 2019

€7.500
Kunsthalle Amsterdam vraagt een startsubsidie aan voor een pilot waarbij gewerkt wordt met een Curator of Digital Content die onderdeel uitmaakt van het artistieke team en zorgdraagt voor 'kunsthalleamsterdam.nl'. De pilot is een doorlopend onderzoek waarbij research, vorm en inhoud versmelten en er een verband wordt gelegd tussen technologie, cultuur, ecologie en feminisme. De Curator of Digital Content zorgt voor analyse, reflectie en context van het digitale programma en spreekt vanuit een eigen tone-of-voice en op persoonlijke titel. Vier kunstenaars krijgen van de curator de opdracht om nieuwe online werken te maken, binnen de pilot zijn dit Amalie Smith, Hildur Hakonardottir, Jonathan Reus en Mette Clausen. Het werk van Jonathan Reus wordt tijdens Museumnacht Amsterdam gepresenteerd in VondelCS. Het Vlaamse kunstmagazine H ART magazine zal twee werken tonen op zijn website. De startsubsidie zal worden ingezet voor het onderzoeken van de vorm, inhoud en toekomstbestendigheid van de functie van Curator of Digital Content. De startfase wordt tevens aangewend om internationale samenwerkingspartners te zoeken voor zowel de coproductie van de werken in opdracht als voor de functie van Curator of Digital Content.
loader

het fonds

subsidies

actueel

overview.jpg
Van 19 tot en met 27 oktober 2019 vindt de Dutch Design Week in Eindhoven plaats. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is deze editie wederom op meerdere locaties aanwezig. Daarnaast worden op ve... meer >
allesis.jpg
In de tweede ronde van de subsidieregeling Upstream: Music x Design zijn projecten gehonoreerd van eenmansband Spinvis en technoproducer Albert van Abbe. De regeling richt zich op innovatieve toepassi... meer >
ooprofontwerppraktijkaug2019.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio's ku... meer >
loader
loader
loader