stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma

Sluitingsdata:

28 september 2022
Subsidieplafond 1-jarig Activiteitenprogramma voor 2022: € 1.500.000
Subsidieplafond 2-jarig Activiteitenprogramma 2023–2024: € 2.000.000


Met de regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan culturele instellingen die een 1- of 2-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk.

Disciplinaire spreiding
Het Stimuleringsfonds streeft binnen de regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma naar een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Het fonds juicht crossovers tussen deze disciplines toe, maar vraagt desondanks aan elke instelling om aan te geven wat de hoofddiscipline is waartoe het programma zich verhoudt. De spreiding tussen de disciplines zal een rol spelen als er moet worden geprioriteerd onder de positief beoordeelde voorstellen.

Voor de door het Stimuleringsfonds meerjarig ondersteunde instellingen zijn extra aanvullende subsidiemiddelen beschikbaar gekomen als onderdeel van het steunpakket van de minister in reactie op de Covid-19 uitbraak. Deze middelen zijn bedoeld om de inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis voor een deel op te vangen. Met het steunpakket wordt beoogd de vitale ketenonderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur in stand te houden, om zo het unieke Nederlandse artistieke product te behouden en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector te waarborgen. De verdeling van deze middelen is geregeld in de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen COVID-19 IV. Het subsidieplafond betreft € 642.700.
Deze Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma is van toepassing op culturele instellingen en organisaties binnen het Koninkrijk die met een één of twee jaar durend activiteitenprogramma hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering bevorderen van de hedendaagse vormgeving, architectuur of digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Subsidie kan slechts worden verleend indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
1. De culturele instelling of organisatie draagt vanuit zijn kerntaak bij aan de versterking van de domeinen vormgeving, architectuur of digitale cultuur binnen het Koninkrijk;
2. Het activiteitenprogramma vormt de kerntaak van de instelling;
3. Het programma van de instelling of organisatie is minimaal van regionale betekenis bij een aanvraag voor een 1-jarig activiteitenprogramma;
4. Het programma van de instelling of organisatie is van nationale betekenis bij een aanvraag voor een 2-jarig activiteitenprogramma.

Let op: De bandbreedte van de subsidie voor een 1-jarig activiteitenprogramma bedraagt
€ 50.000 – € 100.000. Programma's voor 1-jarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn.
De aanvraag wordt beoordeeld volgens de nieuwe Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma. Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag wordt in het bijzonder ingegaan op de criteria in de artikelen 9, en 15 van deze regeling.
Er geldt geen apart Subsidiereglement.

De commissie beoordeelt de activiteiten op basis van de volgende vier criteria die elk voor een gelijk deel in de beoordeling meewegen:
1. de artistieke en maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma;
2. de relevantie van de gekozen thematiek voor het vakgebied;
3. de mate van een divers publieksbereik; en
4. tot slot wordt beoordeeld op de consistentie in doel en opzet van de aanvraag, waarbij alle in Artikel 5 en Artikel 9 derde lid genoemde onderdelen in onderling verband worden beoordeeld.
De regeling is formeel van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Er geldt geen apart subsidiereglement. Lees de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

uitsluiting van andere deelregelingen
Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures (open oproepen) die worden uitgeschreven binnen de programma's van het Stimuleringsfonds, en met uitzondering van de Regeling Festivals en Publiekspresentaties.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
Je kan het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om je aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen wel per e-mail worden gesteld. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.

Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen per e-mail of telefoon +31(0)10 436 16 00 via Anouk Laverge of Anselm van Sintfiet.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria en de specifieke doelstelling van de regeling. In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget overschrijdt, zal worden geprioriteerd. De wijze van beoordeling en advisering staat beschreven in artikel 14 en 15 van de regeling. De algemene werkwijze van de commissie staat beschreven in het document Werkwijze Adviescommissies Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (PDF).

De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Het bestuur informeert de aanvrager binnen 10 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Activiteitenprogramma's:
instellingen@stimuleringsfonds.nl.

U kunt ook bellen met 010 4361600

toekenningen 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma

placeholder.gif

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma 1-jarig Activiteitenprogramma

DARKMATTER: Peripheral Visions

DARKMATTER Collective, 2021

€75.100
DARKMATTER collective is een collectief van interdisciplinaire kunstenaars en academici. Het programma voor 2022 heeft als titel DARKMATTER 2022: Peripheral visions en bestaat uit zeven activiteiten die verspreid over het jaar plaatsvinden in verschillende steden in Nederland. Het betreft onder andere paneldiscussies, filmscreenings, workshops, performances, lezingen, livestreams.

downloads

placeholder.gif

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma 1-jarig Activiteitenprogramma

De Praktijk van Alledaagse Technologie - dialogisch leren

Varia, 2021

€63.861
Varia is een Rotterdams initiatief met op dit moment 19 ontwerpers, programmeurs, schrijvers en kunstenaars. Het programma 'De Praktijk van Alledaagse Technologie - Dialogisch Leren' voor 2022 bestaat uit vijf hoofdactiviteiten: een reeks van vijf Partylines; een reeks van twee Feminist Hack Meetings (FHM); het trans-Europese project A Traversal Network of Feminist Servers (ATNOFS); Infrafem, een onderzoeks- en uitwisselingsbijeenkomst en publieke radio-uitzending; en een workshop rond het project Digital Archive of Artists' Publishing (DAAP).

downloads

placeholder.gif

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma 1-jarig Activiteitenprogramma

The Joy of Creative Coding

Stichting Creative Coding Utrecht, 2021

€100.000
Het jaarprogramma van Creative Coding Utrecht (CCU) voor 2022 legt de focus op ontwikkeling en maakprocessen, met als doel te onderzoeken hoe het maakproces toegankelijker gemaakt kan worden voor verschillende doelgroepen. Het programma kent drie pijlers: MAKE, EXPERIENCE en INNOVATE, waarbinnen verschillende activiteiten georganiseerd worden.
placeholder.gif

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma 1-jarig Activiteitenprogramma

Connecting Otherwise

Hackers & Designers, 2021

€50.034
Hackers & Designers is een non-profit workshop initiatief op het snijvlak van technologie, design, kunst en cross-disciplinaire uitwisseling. Hackers & Designers zal zich in 2022 richten op 'anders verbinden', het verkennen van de kruispunten van toegankelijkheid en duurzaamheid van hybride cultureel werk en technosociaal leven.

downloads

placeholder.gif

Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma 1-jarig Activiteitenprogramma

The Hmm 2022

The Hmm, 2021

€90.732
The Hmm is een platform voor (online) beeldcultuur die offline en online plek biedt voor ontsluiting, samenkomst en bevraging van digitale beeldcultuur in relatie tot de online- en popcultuur en het internet. Het activiteitenprogramma 2022 is gericht op het onderzoek naar hybride formats van events en de optimale publieksbeleving voor zowel fysiek als digitaal publiek.

downloads

loader

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader