stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Digitale cultuur

Regeling Digitale cultuur

Sluitingsdata:

17 augustus 2022
12 oktober 2022

budget 2022: € 1.250.000 – ronde 1: € 350.000

Met de Regeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwikkeling van artistieke kwaliteit te bevorderen, experiment en onderzoek te stimuleren en reflectie en debat te ondersteunen.

Het subsidiebudget voor de vierde ronde Digitale cultuur (21DD) is op basis van onderbesteding uit de derde ronde verhoogd tot € 432.146.
De Regeling Digitale cultuur staat open voor projecten van professionele makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen het vakgebied digitale cultuur.

Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Binnen de regeling staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van games, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.
Binnen de Regeling Digitale cultuur kunnen de volgende subsidies worden verstrekt:
a Een reguliere projectsubsidie, waarbij een redelijke mate van cofinanciering is vereist.
b Een startsubsidie met een maximale bijdrage van € 7.500, waarbij cofinanciering niet is vereist.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Digitale cultuur (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

Toelichting criteria Digitale cultuur
Het fonds legt aanvragen die voldoen aan alle formele vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen voor aan onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie hanteert bij de beoordeling van een aanvraag voor een projectsubsidie onderstaande criteria. Voor startsubsidies gelden iets afwijkende criteria, lees hiervoor goed de regeling.

a. De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
Het toepassen van dit criterium is sterk contextafhankelijk. Er wordt door de commissies rekening gehouden met de ontwerpopgaven die samenhangen met de verschillende (sub)disciplines, de omstandigheden waarin de aanvrager werkt en de wijze waarop het voorstel is ingestoken.

Bij het beoordelen van de artistiek-inhoudelijke waarde wordt gekeken naar de relatie tussen vorm en inhoud van het project en de betekenis daarbinnen van de digitale, virtuele en/of technologische component. Hoe wordt het doel, de thematiek of vraagstelling in het project vertaald naar een interessante vorm? In het geval de aanvraag wordt gedaan door een maker kijkt de commissie naar vergelijkbare uitingen binnen het genre of vakgebied en betrekt ze het portfolio van de betrokken maker(s). Ze kijkt welke stap de aanvrager met het nieuwe project beoogt te zetten. In het geval de aanvraag een meer beschouwend karakter heeft wordt gekeken naar de keuzes van de curator en/of uitgangspunten van het programma. Ook kan er worden gekeken naar mate waarin een project als cultureel kan worden gezien en kan dit worden afgezet tegenover meer commercieel gedreven doelstellingen.

b. De betekenis van de gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied;
Bij dit criterium wordt gekeken hoe het voorstel is gepositioneerd ten opzichte van bestaande kennis binnen het vakgebied en de mate waarin het daarop van toegevoegde waarde is. Wordt er ingespeeld op een bekende of actuele thematiek of juist niet? Worden er verrassende en relevante vragen gesteld of nieuwe perspectieven belicht? Stelt het voorstel gangbare denk- en werkwijzen ter discussie of bouwt het daar juist op voort? Hoe en in welke richting wordt naar nieuwe kennis gezocht en welke resultaten en inzichten worden verwacht?

c. De mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en betrokken expertise;
Hierbij wordt naar de meer praktische uitvoeringskant van het project gekeken. De commissie beoordeelt in hoeverre doel en opzet met elkaar in overeenstemming zijn en op welke doelgroepen het voorstel zich richt. Daarbij kijkt ze naar de helderheid van het plan van aanpak, de effectiviteit van de gekozen methodiek en of de bij de uitvoering van het project betrokken expertise haar het vertrouwen geeft dat het tot vernieuwende resultaten zal leiden.

d. Het draagvlak voor het project, zoals dat blijkt uit de betrokken partners en de wijze en mate van cofinanciering en het verwachte publieksbereik;
Bij dit criterium wordt meegewogen in hoeverre een aanvrager vanuit een inhoudelijk, technisch of strategisch oogpunt externe partijen en doelgroepen bij het project betrekt of wil betrekken om het inhoudelijke draagvlak voor het project te vergroten. Ook is het voor de commissie van belang te weten of die partijen hun medewerking al hebben toegezegd of dat er sprake is van een intentie en of die partijen financieel dan wel in-kind in het project investeren. Tot slot wordt gekeken naar de wijze waarop resultaten worden verspreid en doelgroepen bereikt.

e. De bijdrage van het project aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
Het fonds onderschrijft de code diversiteit en inclusie en verwacht dat ook de aanvragers zich inspannen om aan deze code te voldoen. Diversiteit en inclusie kan in de context van de regeling betrekking hebben op de inhoud van het voorstel, het team, betrokken makers, partners en/of publiek. Onder diversiteit kan culturele diversiteit worden verstaan, maar bijvoorbeeld ook regionale spreiding of het actief betrekken van mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden, of mensen met een beperking, draagt bij aan een meerstemmig ontwerpveld. Aanvragers kunnen dus vanuit hun eigen project motiveren hoe en op welke manier ze willen en kunnen bijdragen aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 8 in de Regeling Digitale cultuur (pdf) voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Regeling Digitale cultuur
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Digitale cultuur (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

online aanvraagomgeving
Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
Online aanvraagformulieren kunnen worden ingediend tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Digitale cultuur (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de Regeling Digitale cultuur. In artikel 10 van de Regeling Digitale cultuur (pdf) staan de volledige werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Digitale cultuur.

prioritering
Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal geprioriteerd worden. In artikel 10 van de Regeling Digitale cultuur (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

verantwoording
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees in artikel 17, 18, 19 en 20 van de Regeling Digitale cultuur (pdf) meer over de verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Digitale cultuur:
digitalecultuur@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Digitale cultuur

1nadiapietcreative.jpeg

Regeling Digitale cultuur Activiteitenprogramma

AIxDesign 2022

Nadia Piet Creative, 2021

€32.050
Hoewel AI voornamelijk wordt ontwikkeld in commerciële contexten, is het tegenwoordig goed ingebed in verschillende technologische hulpmiddelen die door onafhankelijke creatievelingen kunnen worden onderzocht. Met AIxDesign wil Nadia Piet deze kans benutten om creatieve en culturele industrieën op de hoogte te brengen van het creatieve potentieel van AI. AIxDesign is daarom een platform- en evenementenprogramma dat lezingen en praktische workshops organiseert, onderzoek doet, materialen publiceert en zich bezighoudt met community-building.
2amirhouieh.jpg

Regeling Digitale cultuur Productontwikkeling

HIRO

Amir Houieh, 2021

€18.477
'HIRO' is een online platform voor het maken en publiceren van aanpasbare, interactieve (kunst)werken. Het project heeft als doel een groter publiek, marktkansen en inkomstenkanaal te creëren voor creatieve programmeurs en interactieve artiesten. Daarnaast construeert HIRO een gesprek tussen technologen, artiesten en het publiek door middel van een DIY-achtig creatiemechanisme.
3suzannewallinga.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

On Chain My Art

Suzanne Wallinga, 2021

€7.500
Digitale kunst wordt sinds haar ontstaan achtervolgd door vragen over commerciële waarde, authenticiteit, eigendom en schaarste. Recente ontwikkelingen in de platformeconomie maken deze vragen alleen maar relevanter. Het project 'On Chain My Art' gaat om een vooronderzoek voor een nieuwe, grootschalige tentoonstelling, waarbij Suzanne Wallinga zich richt op de sociale en artistieke implicaties van capital platforms, labour platforms en NFTplatforms.
4mohamaddib.jpg

Regeling Digitale cultuur Onderzoek

Virtual Enjoyment: Summer School

Mohamad Dib, 2021

€24.970
Mohamad Dib dient een vervolgaanvraag in voor het project 'Virtual Enjoyment: Summer School'. Virtual Enjoyment is een onderzoeksproject dat zich bezighoudt met de status van genieten in ons digitale tijdperk. Het project onderzoekt hoe technokapitalisme plezier organiseert en beheert, terwijl elke resterende grens tussen onze persoonlijke verlangens en de aandrijving van de markt vervaagt.
6boringgames.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

A note to many of us

BoringGames, 2021

€7.496
BoringGames dient een startsubsidieaanvraag in voor het project 'A note to many of us'.
A note to many of us is een interdisciplinair project van kunstenaar Sara Culmann, gericht op het onderzoeken van het fenomeen van de ontwikkeling van zogenaamde digitale mensen en algoritmische medewerkers met mensachtige interfaces. Het project roept vragen op rondom concepten van persoonlijke afhankelijkheid, eigenaarschap, domein en entiteit, en verbindt moderne hightech ontwikkelingen met de geschiedenis van de lijfeigenschap. Met de startsubsidie zal een onderzoek worden verricht dat bestaat uit het werken met archieven, materialen en interviews met specialisten op verschillende kennisgebieden. Deze fase omvat ook het prototypen van een digitale persoon met kenmerken die de beschrijving van de concepten afhankelijkheid en onafhankelijkheid weerspiegelen. De initiële onderzoeksfase moet eindigen met de voorbereiding op vormen van projectpresentatie zoals een fysieke installatie, video en college-performance.
loader

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader