stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Festivals

Regeling Festivals

Budget extra ronde juni 2021: € 250.000

Voor festivals die plaatsvinden in de tweede helft van 2021 en die qua programmering rekening houden met de covid-19-omstandigheden, is een extra ronde uitgeschreven. Voor deze ronde geldt de Regeling Festivals zoals die de afgelopen jaren door het fonds is uitgevoerd.

Met de Regeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Let op: vanaf 1 juli 2021 geldt de Regeling Festivals en publiekspresentaties creatieve industrie ter vervanging van de Regeling Festivals en Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties.
Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
De Regeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.
De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
• de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
• de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
• de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
• de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 10 pagina's) met daarin:

een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of digitale cultuur;
een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
een presentatieplan;
een financieel dekkingsplan.

2. een planning
3. begroting (in pdf op A4-formaat)
4. jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
5. cv's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
6. uittreksel KvK (niet ouder dan 12 maanden)

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag. Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.

subsidiereglement en Regeling Festivals
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn regelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het subsidiereglement en de Regeling Festivals goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

makers en de festivalregeling
Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen daarvoor aanvragen bij de Regeling Architectuur, Digitale cultuur of Vormgeving. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement en de Regeling Festivals.

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Regeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement en de specifieke doelstelling van de Regeling Festivals. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Festivals.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement staat de volledige werkwijze beschreven.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Festivals:
festivals@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Festivals

ade.jpg

Regeling Festivals Programma

ADE Arts & Culture 2021

Stichting Amsterdam Dance Event, 2021

€50.000
ADE Arts & Culture is een cultureel verdiepingsprogramma voor festival- en conferentiebezoekers van het Amsterdam Dance Event (ADE) waarin crossovers tussen elektronische muziek en andere kunstdisciplines centraal staan. Het programma vindt plaats gedurende het ADE festival van 13 tot 17 oktober, is verspreid over verschillende locaties in Amsterdam en heeft aandacht voor de vele aspecten van de dancecultuur die tot uiting komen in onder meer beeldende kunst, design, fotografie, en digitale cultuur. Het programma bestaat uit creative residencies, visuele installaties en andere artistieke interventies en betrekt diverse makers uit verschillende disciplines, waaronder Guillaume Roux, Connor Schumacher, Floor van Leeuwen en LYZZA. Met het cross-disciplinaire cultureel programma beoogt ADE Arts & Culture een lokaal en (inter)nationaal publiek op een inhoudelijke, maar tegelijkertijd toegankelijke en laagdrempelige manier aan te spreken. Ook tracht ADE met het verdiepingsprogramma als aanjager verbindingen te leggen tussen makers, de bestaande culturele infrastructuur en andere samenwerkingspartners waaronder NXT Museum, Foam, Stichting NDSM-werf, A'DAM Toren en Ons Lieve Heer op Solder.
crosscomix.jpg

Regeling Festivals

Cross Comix 2021

Stichting C.P.B.R., 2021

€30.000
Cross Comix Rotterdam is een festival dat crossovers laat zien tussen beeldverhaal en andere kunstdisciplines. Tijdens de zesde editie van het festival dat plaatsvindt van 24 tot 26 november 2021, ligt het accent op de wisselwerking tussen beeldverhaal en architectuur en heeft het festival het karakter van een stadswandeling. De stad als decor en podium voor beeldverhalen wordt verkend vanuit twee invalshoeken: een looproute en een boekproject. De looproute is uitgezet langs een aantal locaties in Rotterdam waar bezoekers onder andere workshops voor kinderen, exposities, animaties en een pop-up zeefdrukkerij kunnen ervaren. Het boek '100 Jaar strips en Rotterdam' biedt een overzicht van de manier waarop Rotterdam in de loop van een eeuw in beeldverhalen is geportretteerd, en bevat naast veel strips ook een uitgebreid hoofdstuk over de relatie tussen strips en architectuur. Er wordt zowel bestaand als nieuw werk gepresenteerd van onder andere Aimée de Jongh, Funzig, Sterre Richard, Saman Dezai en Henk Kuijpers. Naast een samenwerking met Diergaarde Blijdorp, Rotterdam Pride en Pow! Wow! Festival, werkt het festival samen met diverse partijen waaronder AIR, Belvedere Verhalenhuis, BNO IMGLab, Camera Japan, CBK/BKOR en Comic House.
schemerlicht.jpg

Regeling Festivals Programma

Schemerlicht Festival

Schemerlicht, 2021

€40.000
Van 22 tot 31 oktober 2021 vindt de eerste editie van het audiovisueel kunstfestival Schemerlicht plaats in de botanische tuin van Hortus Nijmegen. Schemerlicht gaat via een kunstroute de dialoog aan tussen wetenschap, kunst, natuur, innovatie én de mens om meer ecologisch bewustzijn te creëren. Het thema van dit jaar is Water Grenzen. De kunstwerken richten zich op verschillende elementen uit de waterkringloop, van een 'zeewier concert' naar een kapitalistisch systeem van algen en de onlosmakelijke relatie tussen plastic en water. De kern van het programma wordt gevormd door de samenwerking tussen wetenschappers en kunstenaars. Deelnemers zijn onder meer Philip Vermeulen, Heleen Blanken, Jonathan Ho, Lumus Instruments en Zeno van den Broek. Schemerlicht werkt samen met diverse partners zoals de Radboud Universiteit, Hortus Nijmegen Innovate Community, Extrapool en Club Goud.
makerfaire.jpg

Regeling Festivals Programma

Eindhoven Maker Faire

Stichting Maker Days, 2021

€40.000
De Eindhoven Maker Faire is een tweedaags festival dat op 25 en 26 november 2021 plaatsvindt en waarin maken, ontdekken, creativiteit en vindingrijkheid centraal staan. Verschillende creatieven (waaronder uitvinders, ontwerpers, architecten, kunstenaars, hackers, ingenieurs, game-designers en mode-ontwerpers) worden uitgenodigd om nieuwe ideeën te demonstreren en te presenteren aan een breed publiek van alle leeftijden. Het festival zet zich in voor de zichtbaarheid en versterking van een groeiend ecosysteem van cultuur, technologie, educatie en ondernemerschap. De festivalbezoeker kan kijken, meedoen, leren en maken door bijvoorbeeld zelf een 3D-printer of drone te bouwen of een wetenschappelijk experiment te ondergaan. Het festivalprogramma bestaat uit verschillende onderdelen: de maker faire, de jaarlijkse Crazy Parade (parade van creatieve voertuigen), een workshopprogramma, een virtuele maker faire en kennisdeling- en netwerkbijeenkomsten. Een deel van de programmering komt tot stand aan de hand van een 'open call for makers'. Ook toont het festival nieuw en bestaand werk van professionele kunstenaars, ontwerpers, architecten en performers waaronder Tristan Kruithof, Ricky van Broekhoven, Krisztina Wagner, Luis Ferreira en Daniel de Bruin.
manifestations.jpg

Regeling Festivals Programma

Manifestations 2021

Stichting Art & Technology, 2021

€20.000
Manifestations is een negendaags festival op het gebied van digitale cultuur en technologie dat tijdens de Dutch Design Week (DDW) van 16 t/m 24 oktober 2021 plaatsvindt in Eindhoven. Het festival biedt een podium aan jonge makers die aan de hand van hun werk nieuwe technologieën en diverse toekomstbeelden presenteren aan publiek. De festivalbezoeker wordt uitgenodigd na te denken over de rol van technologie in de toekomst, wat er mis kan gaan, maar ook hoe technologie op een sociale en humane manier kan worden ingezet. Tijdens de zesde editie van het festival in 2021 wordt met het thema 'Zelfreflectie' de wisselwerking tussen mens en technologie en de bijbehorende vraagstukken belicht vanuit vier verschillende perspectieven. Het festival toont werken van zowel jong talent als gevestigde creatieve makers waaronder Danielle Ooms, Ana-Sofia Pelejero en Tom Schouw. Een team van gastcuratoren en scouts selecteert de uiteindelijke werken van jonge makers tijdens de afstudeershows van de Nederlandse kunstacademies. Betrokken samenwerkingspartners zijn onder andere DDW, High Tech Campus, TU Eindhoven, Fontys Hogeschool, Summa College, GLOW, Sint Lucas, KABK Den Haag, WDKA Rotterdam en HKU Utrecht.
loader

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader