stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Festivals en publiekspresentaties

Regeling Festivals en publiekspresentaties

Sluitingsdata:

12 oktober 2022

Budget 2022: € 1.000.000 – ronde 1: € 600.000 – ronde 2: € 400.000

Met de Regeling Festivals en publiekspresentaties creatieve industrie ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie grootschalige festivals en uitzonderlijke presentaties. Het doel is dat zij bijdragen aan een groter publieksbereik en de interesse voor de Nederlandse vormgeving, architectuur en digitale cultuur vergroten en verdiepen.

De regeling vervangt de Regeling Festivals creatieve industrie en de Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties. Opvallende verschillen zijn een sterkere focus op het bereiken van een breed publiek en een verdeling van de middelen over vijf verschillende landsdelen en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het jaarbudget van de Regeling Festivals en publiekspresentaties wordt beschikbaar gesteld in verschillende aanvraagrondes. Per ronde wordt een verdeling van het budget gemaakt over de regio's. Voor 2022 is de verdeling in principe als volgt: voor West is het budget € 300.000, voor de overige regio's – Noord, Oost, Midden, Zuid en het Caribisch deel van het Koninkrijk – elk € 140.000.
Deze regeling is bedoeld voor aanvragen van culturele instellingen of organisaties gericht op het organiseren van bijzondere publieksprogramma's zoals festivals, tentoonstellingen en manifestaties binnen de context van de Nederlandse creatieve industrie.

Het festival of de presentatie moet plaatsvinden in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk en een publieksstrategie hebben, gericht op het bereik van minimaal duizend fysieke bezoekers.

Deze regeling is specifiek gericht op grootschalige publieksevenementen. Kleinere, meer vakinhoudelijke festivals en presentaties kunnen een aanvraag indienen binnen de regelingen voor Vormgeving, Architectuur of Digitale cultuur. Ook makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen daarvoor aanvragen bij de Regeling Vormgeving, Architectuur of Digitale cultuur. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen, vergezeld van een intentieverklaring van het betrokken festival.
De regeling is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals en publiekspresentaties op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. De begroting moet inzichtelijk maken op welke activiteiten de subsidieaanvraag betrekking heeft.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

Het fonds legt aanvragen die voldoen aan alle formele vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen voor aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie doet met haar advies een uitspraak over de algehele kwaliteit en de mate van consistentie in doel en opzet van het voorstel. Bij de beoordeling worden de volgende criteria gehanteerd:
a. De bijdrage van het festival of de presentatie aan het versterken van de publieke belangstelling voor de creatieve industrie in het desbetreffende landsdeel;
b. De mate waarin het festival of de presentatie inhoudelijk van betekenis is voor de creatieve industrie;
c. De mate waarin het voorstel doeltreffend is in opzet, publieksstrategie en draagvlak voor het festival of de presentatie;
d. De bijdrage van het festival of de presentatie aan de diversiteit en inclusie binnen het werkterrein van de creatieve industrie.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf). De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 8 van de regeling voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

online aanvraagomgeving
Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
Online aanvraagformulieren kunnen worden ingediend tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf).

Nota bene: In de regeling staat een foutieve melding van jaartallen:
Het betreft Artikel 9.3c : Een beschrijving en planning van de activiteiten die de instelling in de periode 2021 (aanvraag éénjarig activiteitenprogramma) wil uitvoeren.
Voor de komende ronde geldt: Een beschrijving en planning van de activiteiten die de instelling in de periode 2022 (aanvraag éénjarig activiteitenprogramma) wil uitvoeren.
Ook meldt Artikel 9.3b : Een reflectie van maximaal één pagina op de uitvoering van de activiteiten en het functioneren van de instelling tijdens de periode 2019 tot en met 2020.
U kunt hier tevens reflecteren op het eerst half jaar van 2021.

beoordeling en prioritering
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf). In artikel 10 van de Regeling Festivals en publiekspresentaties staan de volledige werkwijze en beoordelingscriteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Festivals en publiekspresentaties.

Overschrijdt het totaal van de aanvragen met een positief advies het beschikbare budget van de ronde binnen een landsdeel, dan worden de voorstellen binnen dit landsdeel geprioriteerd. In artikel 11 van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

verantwoording
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. In artikel 17, 18, 19 en 20 van de Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf) leest u meer over de verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Laverge via festivals@stimuleringsfonds.nl.
U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Festivals en publiekspresentaties

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader