stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Immerse\Interact

Regeling Immerse\Interact

Sluitingsdata:

30 augustus 2022

Budget 2021: € 500.000 + € 500.000

i.s.m. Nederlands Filmfonds

Vanuit de cross-over tussen film, vormgeving en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen digitale pioniers, interactive ontwerpers en grafisch ontwerpers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Samen verkennen zij de toekomst van storytelling in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. Per fonds is er € 500.000 beschikbaar, dus in totaal € 1.000.000.
Zowel producenten als individuele makers kunnen afhankelijk van de hoogte van de gevraagde bijdrage een aanvraag indienen. Aanvragers zijn in het Koninkrijk der Nederlanden, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd.

• Filmproducenten en AV-producenten (een rechtspersoon, geen eenmanszaak of VOF) met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen (360-graden video, Virtual Reality, Augmented Reality) kunnen aanvragen.

• Individuele makers die het project zelf produceren kunnen tot een zekere bijdragehoogte ook in aanmerking komen, indien zij aantoonbare expertise op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen hebben. Om aan te kunnen vragen moeten de individuele makers ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel.

Individuele makers die aanvragen voor realisering, moeten minimaal één gerealiseerd en vertoond project in de genoemde disciplines hebben. Hiervoor dient een beknopt overzicht van gerealiseerde projecten bij de aanvraag overgelegd te worden waarin hij/zij de eigen productie-ervaring en de vertoningslocaties per project beschrijft.
De bijdrage is bedoeld voor het uitvoeren van research, het optimaliseren van een artistiek concept en overige voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de daadwerkelijke productiefase.

ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door de Filmproducent/ AV Producent
€ 25.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal €30.000) en in de begroting zijn opgenomen. Een cv en motivatie van de coach maken deel uit van de aanvraag.

ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door individuele maker
€ 15.000 per project. Daarnaast kan eventueel maximaal € 5.000 voor coaching worden aangevraagd. Deze coachingsbijdrage moet onderdeel uitmaken van het totaal aangevraagde bedrag (maximaal €20.000) en in de begroting zijn opgenomen. Een cv en motivatie van de coach maken deel uit van de aanvraag.

realiseringsbijdrage aangevraagd door de Filmproducent/AV Producent
Let op: In deze fase kan de producent niet tevens de regisseur, scenarist of ontwerper zijn.
Maximaal € 100.000 per project voor de productiekosten. De fondsbijdrage bedraagt maximaal 85% van het productiebudget. De begroting voor de productiefase moet binnen zes maanden na toekenning sluitend zijn.
Het is mogelijk om – mits gedegen onderbouwd – een aanvullende bijdrage van € 5.000 voor distributie aan te vragen. De kosten daarvoor dienen onderdeel uit te maken van de bij de aanvraag ingediende begroting.

realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele makers
Maximaal € 30.000 per project.
In aanmerking komen artistieke projecten (majoritaire Nederlandse filmprojecten) met een dragend filmisch component waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie, in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, AR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

Bij de beoordeling wordt gelet op het volgende:

ontwikkelingsaanvraag
• het artistieke concept van het project;
• toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden;
• aanzet voor look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit; eventueel inclusief moodboard of clips etc.;
• toelichting op hoe het project zich onderscheidt van bestaande projecten;
• betrokken teamleden ontwikkelfase;
• beoogde doelgroep;
• visie op uiteindelijk beoogde productie;
• planning en fasering werkzaamheden ontwikkelfase;
• begroting (voorzien van een heldere toelichting) en dekkingsplan.

realiseringsaanvraag
• het artistieke concept van het project;
• toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden;
• look & feel van het project, met daarbij aandacht voor vormgeving en filmische kwaliteit;
• de technische opzet van het project;
• betrokken teamleden productiefase;
• positionering van het project ten opzichte van bestaande producties;
• de opzet van en de toelichting op de begroting en financiering, in hoeverre deze solide zijn en het eindproduct haalbaar;
• plan voor uitbreng; beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie.

Let op: dit zijn niet de vereiste bijlagen voor de aanvraag. De vereiste bijlagen staan vermeld in het aanvraagformulier en die dienen allemaal te worden bijgevoegd om het project in behandeling te kunnen nemen.

Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die ondersteund worden met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij Immerse\Interact. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.

Projecten die eerder een toekenning van het Filmfonds en/of Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben gehad voor een project komen niet in aanmerking voor een bijdrage voor hetzelfde stadium (ontwikkeling, realisering) van dat project. Het is niet mogelijk om naast de aanvraag bij Immerse\Interact een aanvraag voor hetzelfde project bij een van de andere regelingen van het Filmfonds of het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in te dienen.
indienen
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Let op: U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 17:00 uur op de dag van de sluitingsdatum. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen reglement. Alleen complete aanvragen, die voor de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

beoordeling
De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Indien je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De adviescommissie brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit. Je ontvangt de beschikking uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

reglementen en protocollen

reglementen
Deelreglement Ontwikkeling 2021
Toelichting wijzigingen Deelreglement Ontwikkeling 1 januari 2021
Deelreglement Realisering 2021
Toelichting wijzigingen Deelreglement Realisering 1 januari 2021
Algemeen Reglement 2021
Toelichting Algemeen Reglement 2021
Huishoudelijk Reglement

protocollen, procedures, modellen
Begrotingsmodel ontwikkeling immerseinteract
Begrotingsmodel realisering onderzoek & experiment
Financieel en Productioneel Protocol 2021
Toelichting wijzigingen Financieel en Productioneel Protocol januari 2021
Handboek Financiële Verantwoording
Toelichting wijzigingen Handboek Financiële Verantwoording
Protocol Kinderbegeleiding
Bezwaarprocedure
1. Als aanvrager dien je de digitale versie van het aanvraagformulier met bijlagen in bij het Nederlands Filmfonds. Deze digitale aanvraag is leidend in de beoordeling.
Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame. Dat kun je hier doen.
Volg vervolgens de vier stappen.
2. Ter bevestiging moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier (zonder bijlagen) binnen twee dagen na het indienen van de digitale aanvraag door het Filmfonds ontvangen zijn.
Het is ook mogelijk dit aanvraagformulier digitaal ondertekend in te sturen via e-mail. Het vervangt in dat geval de papieren versie van het aanvraagformulier. Het aanleveren van de papieren versie blijft dus gewoon mogelijk.
Het digitaal ondertekende formulier kan als pdf verstuurd worden naar het Filmfonds via aanvragen@filmfonds.nl, onder vermelding van de volgende gegevens, te vinden onder vraag 1.2 op je aanvraagformulier:
• Projecttitel
• Aanvraagnummer
• Categorie
• Deelreglement

Uitsluitend volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor het indienen van een digitale aanvraag maak je een account aan in Frame, via de website van het Filmfonds. Ga vervolgens naar Samenwerkingsprojecten en kies voor Immerse\Interact. Heb je nog geen account, ga dan naar www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen. Start vervolgens je aanvraag.
Voor meer informatie neemt u contact op met:

Nienke Doekes, projectbegeleider Selective Funding: n.doekes@filmfonds.nl

Sean Gilis, coördinator Regeling Immerse\Interact: s.gilis@stimuleringsfonds.nl

Bonnie Dumanaw, contactpersoon interdisciplinaire projecten namens de zes rijkscultuurfondsen:
b.dumanaw@mondriaanfonds.nl of +31 20 523 16 00

toekenningen Immerse\Interact

zeitgeistinconversationarationalworldbyc.jpg

Regeling ImmerseInteract Productontwikkeling

Zeitgeist in Conversation

Sjoerd Leijten, Stijn Verhoeff, Gneisspecker / Numina Audio, 2021

€15.000
'Zeitgeist in Conversation' is een audiovisuele installatie waarin de toeschouwer wordt ondergedompeld in een landschap van beelden, klanken en woorden. De basis van het stuk is een conversatie tussen vier entiteiten: een digitale stem, een 'human microphone', een schaduwvriend en een uitbarstende vulkaan.
sonictornado.jpg

Regeling ImmerseInteract Productontwikkeling

Sonic Tornado

Marieke Verbiesen, 2021

€15.000
'Sonic Tornado' is een interactieve installatie, die audiovisuele krachten voortbrengt in de vorm van geluid en animatie. Gebaseerd op de innerlijke werking van Tornado's, vertaald naar parameters die kunnen worden bestuurd met op maat gemaakte functionaliteit. Gebruikers kunnen 'Sonic Tornado' interactief besturen met handbewegingen: waarmee zij verschillende sequenties aan licht, animaties en geluid kunnen besturen.
placeholder.gif

Regeling ImmerseInteract Productontwikkeling

Body

Roshan Nejal and MOONDOCS, 2021

€27.492
Aan de hand van film, VR en een 360 videoprojectie worden in drie kamers de trend van de oprukkende obesitas doorgetrokken en wordt er een beeld geschetst van de toekomstige mens en maatschappij in het jaar 3030.
placeholder.gif

Regeling ImmerseInteract Productontwikkeling

De Erfenis

Maartje Wegdam and Stichting Copper Views, 2021

€17.500
Hoe verhoud je je tot een diepe persoonlijke ervaring uit je jeugd, die allesbepalend is voor je verdere leven, maar waaraan je zelf geen herinnering hebt? De erfenis is een interactieve, virtuele reis naar verloren herinneringen: een emotionele zoektocht naar wat het betekent om een overlevende te zijn en tegelijk een ode aan de verbeelding.
gaysimulator.png

Regeling ImmerseInteract Productontwikkeling

Gay Simulator

Iris van der Meule and Studio Biarritz, 2021

€30.000
'Gay Simulator' wordt een interactief VR kunstwerk en game die je op poëtische wijze meeneemt in het leven en de ervaringen van een lesbienne. Het is een artistieke ode aan geaardheid, liefde en seksualiteit met een serieuze ondertoon, die de hedendaagse discriminatie jegens lesbiennes in beeld brengt.
loader

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader