stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Upstream: Music x Design

Regeling Upstream: Music x Design

Budget 2021: € 300.000

in samenwerking met Fonds Podiumkunsten en Sena

De laatste sluitingsdatum in 2021 was 1 september 2021.

Met Upstream ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Fonds Podiumkunsten en Sena vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek. De Regeling Upstream: Music x Design wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is bedoeld voor projecten waarin artiesten samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de muziek. De fondsen en Sena willen met behulp van Upstream de muziekindustrie in Nederland verbreden en versterken, internationaal sterker voor de dag komen en cross-overs naar andere disciplines stimuleren. Talentontwikkeling, professionalisering, innovatie en experiment staan centraal. Het jaarbudget van 2021 wordt beschikbaar gesteld in twee aanvraagrondes van elk € 150.000.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De Regeling Upstream: Music x Design is gericht op het ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen een popartiest en een ontwerper of maker uit de creatieve industrie. Voor projecten met meerdere samenwerkingspartners kan ook een aanvraag worden ingediend. Het is belangrijk dat de betrokken makers een bewezen bijdrage leveren aan hun disciplines, nationaal dan wel internationaal. De aanvragende partij moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Naast Upstream: Music x Design biedt het Fonds Podiumkunsten artiesten in de pop-/urban muziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière met de Regeling Upstream: Music. Kijk voor meer informatie op upstreamgrants.nl.
Binnen de Regeling Upstream: Music x Design kunnen subsidies worden aangevraagd voor projecten gericht op innovatieve (artistieke) toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek. De regeling is bedoeld voor projecten die ook met een breed publiek zullen worden gedeeld. Projecten kunnen zowel resulteren in fysieke als virtuele presentaties, producten, installaties of interventies.

ontwikkelings- en realisatieaanvraag
Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten is de maximale bijdrage per project € 50.000. De bijdrage is bedoeld voor een eerlijke vergoeding voor de artistiek/inhoudelijk betrokken partijen en voor (materiaal)kosten gerelateerd aan ontwikkeling, prototyping en uitvoering.

startsubsidies
Binnen Upstream: Music x Design kan ook worden aangevraagd voor de startfase van projecten. De startfase is maximaal zes maanden en bedoeld voor het verrichten van vooronderzoek, de voorbereiding van het project en concretisering van de samenwerking. Startsubsidies bedragen maximaal € 5.000 en moeten resulteren in een uitgewerkt plan voor realisatie.

Aanvragen moeten bestaan uit een uitgewerkt projectplan, een planning, begroting, communicatieplan, cv's van betrokken partijen, een (beeldend) portfolio en een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende partijen. Aanvragen moeten worden ingediend door de uit de creatieve industrie betrokken partij.

lening
Het bestuur kan ervoor kiezen om een deel van de bijdrage als lening te verstrekken, op basis van het advies van de adviescommissie. Deze vorm van ondersteuning kan worden toegepast als het aannemelijk is dat (een deel van) het project zal leiden tot een verdienmodel. Een door het bestuur vastgesteld deel van de bijdrage moet dan uiterlijk binnen drie jaar worden terugbetaald. Wanneer een project niet de verwachte inkomsten oplevert, wordt de lening (gedeeltelijk) kwijtgescholden. Als dit inhoudelijk wordt onderbouwd, kan de aanvrager ook zelf aangeven een deel van de bijdrage als lening aan te vragen.

voor welke projecten kan geen subsidie worden aangevraagd?
Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor projecten waarin geen van de samenwerkende partijen hoofdzakelijk actief is binnen de creatieve industrie, dat wil zeggen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Ook kan niet worden aangevraagd voor projecten die de reguliere praktijk niet overstijgen, zoals conventionele videoclips of podiumconcepten, merchandising en artist branding. Platforms en (culturele) organisaties zijn eveneens uitgesloten als hoofdaanvrager. Zij kunnen wel betrokken zijn in een project als partner. De regeling is voornamelijk gericht op het direct ondersteunen van makers.
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gelet op de consistentie van de motivatie van het project in doelstelling, opzet, betrokken expertise en inhoud. Ook worden projecten op de volgende criteria gewogen:

• Impact: in het project wordt een deelaspect van de popsector op een vernieuwende manier onderzocht en het project brengt partijen met een bewezen staat van dienst uit minimaal twee disciplines samen.
• Artistieke kwaliteit: het project is van artistiek hoge kwaliteit en technisch haalbaar.
• Onderscheidende waarde: het project is van toegevoegde waarde op het bestaande aanbod binnen de pop-/urban muziek.
• Nederlands belang: het project is een samenwerking tussen twee of meer partners die een duidelijke link hebben met de Nederlandse creatieve industrie. De aanvragende partij is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Als de urgentie hiervoor goed is onderbouwd, is samenwerking met een buitenlandse partij toegestaan.
• Publieksbereik: er is een duidelijke visie op het publieksbereik van het project en het project is internationaal schaalbaar.
• De première van het project is in Nederland.
• Bij de aanvraag is een uitgewerkte Intellectueel Eigendom-overeenkomst tussen deelnemende partijen die inzicht geeft in de Intellectueel Eigendom-verhoudingen en in het verwachte economisch gewin. De overeenkomst over eigendomsrechten, auteurs- en naburig recht moet bij het indienen van de realisatieaanvraag zijn ondertekend door de betrokken partijen.
• In de Intellectueel Eigendom-overeenkomst is de mogelijkheid gewaarborgd van een onbelemmerd gebruik van het eindproduct door de betrokken artiest na realisatie van dit eindproduct.
• Er is sprake van redelijke cofinanciering bestaande uit een eigen bijdrage of een bijdrage van derden.

Voor startsubsidieaanvragen gelden alleen de eerste vier bovengenoemde criteria: impact, artistieke kwaliteit, onderscheidende waarde en Nederlands belang.
leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.

Subsidiereglement en Regeling Upstream: Music x Design
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de Regeling Upstream: Music x Design (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig; dit kunt u zelf aanmaken. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de Regeling Upstream: Music x Design (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (pdf) en de Regeling Upstream: Music x Design (pdf). Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Regeling Upstream: Music x Design. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Upstream: Music x Design.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. We streven ernaar dat u dit binnen zeven à acht weken en uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling ontvangt. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Upstream: Music x design:
upstream@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Upstream: Music x Design

projectwildeman.jpg

Regeling Upstream: Music x Design Presentatie

The Secret Life of Plants

Project Wildeman, 2021

€50.000
'The Secret Life of Plants' is een project van muziek- en performancegezelschap Project Wildeman en beeldend kunstenaar Rosalie Wammes. Samen zullen zij een groot, futuristisch plantobject ontwikkelen dat overdag een installatie is en waar 's avonds rituele voorstellingen plaatsvinden. Een versmelting van elektronische livemuziek, design en video-art, waarmee ze een diepere laag van communicatie met planten laten zien. Muziek en design komen op gelijkwaardige wijze samen bij de ontwikkeling van een meditatief ritueel. Hiermee wil het team het publiek geleidelijk aan, zonder gesproken taal, meenemen in een surrealistische trance-ervaring. Met dit project wordt bijgedragen aan de bewustwording van de relatie tussen mens en natuur. De voorstelling speelt 25 keer op verschillende festivals, waaronder Oerol en Karavaan (première).
joeriwoudstra.jpg

Regeling Upstream: Music x Design Productontwikkeling

W.A.G.Σ.

echo + seashell, Kate Cooper, Joeri Woudstra, 2021

€5.000
W.A.G.Σ. is een project tussen muziekkunstenaars echo + seashell en digitale makers Kate Cooper en Joeri Woudstra. Het project heeft als doel de perceptie van het vrouwelijk lichaam in een muzikale context te bevragen. Volgens de aanvragers worden met name in de game CGI vrouwelijke lichaamsdelen ontworpen met veel stuiterende en hangende effecten. Dit in tegenstelling tot mannelijke personages die vaak rigide zijn. Deze specifieke vorm van objectivering noemen ze 'misoganatomy': een samenstelling van de woorden misogynie en anatomie. Met het project wordt geëxperimenteerd met nieuwe modellen voor het terugwinnen van creatief eigendom op internet door een platform te bouwen waarop audiovisuele 'assets' worden gedistribueerd. W.A.G.Σ. is een plaat met vier nummers geschreven door muzikanten echo + seashell en componist Torus (Joeri Woudstra). De conceptuele wereld eromheen zal worden gevormd door CGI-videocontent geproduceerd door digitale maker Kate Cooper. Daarnaast wordt er een online experimenteel platform ontwikkeld voor de te distribueren content, ontworpen en gebouwd door Woudstra. Het W.A.G.Σ.-platform bouwt voort op modellen van websites zoals OnlyFans, waar gebruikers geld kunnen verdienen met het verkopen van foto's en video's van zichzelf, en past dit toe op muzikale output. Het doel is om nieuwe experimenten over creatief eigendom voor te stellen, waarvan het project zelf een voorbeeld zal zijn.
stichtinganthropologistsinart.jpg

Regeling Upstream: Music x Design Presentatie

Oculus

Stichting Anthropologists in Art (AiArt), 2021

€35.000
Muzikant Pink Oculus werkt samen met ontwerpers/kunstenaars Dennis Vandenbroeck en Boris Acket aan een audiovisuele installatie voor de tour rond haar aanstaande album. In deze installatie, genaamd 'Oculus', komen vier elementen samen: muziek, ruimtelijk ontwerp, lichtontwerp en inhoudelijk onderzoek. Startpunt zijn Pink Oculus' persoonlijke ervaringen omtrent 'black'- en 'female empowerment' en de referentie naar de kunststroming Afrofuturism. Oculus verandert de standaard performanceruimte in een gedeelde moderne tempel, waarin verhalen over heden, verleden en toekomst samensmelten. Oculus zal voor tweeduizend bezoekers in première gaan tijdens 'Le Guess Who' in november 2021. Vervolgens zal een tournee langs clubs en festivals in binnen- en buitenland worden opgezet. Op basis van het theoretisch onderzoek en maakproces zal een essay worden geschreven door Vincent van Velsen. Samen met een aangepaste versie van Oculus zullen er presentaties gehouden worden langs galeries en kunstinstellingen.
wildvreemd.jpg

Regeling Upstream: Music x Design Presentatie

Games in Concert: The Game

Stichting Wild Vreemd, 2021

€50.000
Game-muziek is een muziekstijl die steeds meer aandacht krijgt. Smartphone Orchestra + het Metropole Orkest gaan een stap verder: ze ontwikkelen een interactieve concertvorm en enthousiasmeren een nieuw publiek (gamers) voor orkestmuziek en het bezoeken van concerten door gameplay te integreren met de muziek. Het publiek doet met eigen smartphones letterlijk mee en wordt onderdeel van het orkest. Tijdens het concert speelt het publiek 'The Game': een opzettelijk abstract spel waarbij het publiek gaandeweg ontdekt dat het samen moet werken om levels te halen. De punten, levels, achievements en geluiden van 'The Game' beïnvloeden wat het orkest speelt. De muzikale elementen zijn modulair bestuurbaar, wat zorgt voor een hoge mate van interactiviteit. Het resultaat is een innovatieve, interactieve publieksbeleving die laat zien wat mogelijk is wanneer een orkest en musici het publiek met behulp van 'game mechanics' laten bijdragen aan de totale concertervaring. 'The Game' wordt als onderdeel van 'Games in Concert' in vijf grote zalen opgevoerd, en zal in totaal zesduizend mensen bereiken. De partijen voor de telefoons zullen worden gecreëerd en gecomponeerd door Eric Magnée, de huiscomponist van The Smartphone Orchestra. De orkestinstrumenten op hun beurt worden gearrangeerd door Tom Trapp, één van de huiscomponisten van het Metropole Orkest. Voor de promotie worden YouTubers GameGrumps, Smosh Games en NakeyJakey betrokken.
astritismaili.jpg

Regeling Upstream: Music x Design Programma

The First Flower

Astrit Ismaili, 2020

€45.000
'The First Flower' is een cross-mediaproject van Astrit Ismaili, dat begrippen als doorzettingsvermogen, 'resistance' en 'social impact' onderzoekt door middel van popmuziek, performancekunst en object- en productontwerp. Het project gebruikt deze creatieve uitingsvormen als manier om met het idee van beperking om te gaan. 'The First Flower' zal resulteren in een muziekalbum, symposium, liveoptreden en een publicatie. Voor de visuals van het project, een publicatie en een object, werkt Ismaili samen met ontwerper Zgjim Elshani. De publicatie bevat de verschillende aspecten van het project. De muzikale bijdragen worden geleverd door artiesten uit verschillende landen, zoals Cicciolina (Italië), Mykki Blanco (VS), het feministische queer trap-duo Lionstorm (Nederland) en Adelina Ismaili, die Kosovaarse popmuziek maakt. Aan de hand van verschillende media wil de aanvrager het idee van een muziekalbum vanuit queertheorie bevragen. De teksten zijn geschreven vanuit het perspectief van de eerste bloem ter wereld die een fysieke en spirituele overgang doormaakt. Het muziekalbum bevat zeven originele nummers, geschreven en gecomponeerd door Astrit Ismaili en geproduceerd in samenwerking met muziekproducent GOLIN. Het project wordt afgerond met een live performance en een symposium in Progress Bar. Het symposium onderzoekt de rol van stem in de popcultuur in relatie tot identiteitspolitiek en spreekt zich uit over creativiteit onder beperking, een thema dat steeds belangrijker wordt in culturele manifestaties.
loader

het fonds

subsidies

actueel

animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader