stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Upstream: Music x Design

Regeling Upstream: Music x Design

Budget 2021: € 300.000

in samenwerking met Fonds Podiumkunsten en Sena

De laatste sluitingsdatum in 2021 was 1 september 2021.

Met Upstream ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Fonds Podiumkunsten en Sena vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek. De Regeling Upstream: Music x Design wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is bedoeld voor projecten waarin artiesten samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de muziek. De fondsen en Sena willen met behulp van Upstream de muziekindustrie in Nederland verbreden en versterken, internationaal sterker voor de dag komen en cross-overs naar andere disciplines stimuleren. Talentontwikkeling, professionalisering, innovatie en experiment staan centraal. Het jaarbudget van 2021 wordt beschikbaar gesteld in twee aanvraagrondes van elk € 150.000.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
De Regeling Upstream: Music x Design is gericht op het ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen een popartiest en een ontwerper of maker uit de creatieve industrie. Voor projecten met meerdere samenwerkingspartners kan ook een aanvraag worden ingediend. Het is belangrijk dat de betrokken makers een bewezen bijdrage leveren aan hun disciplines, nationaal dan wel internationaal. De aanvragende partij moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Naast Upstream: Music x Design biedt het Fonds Podiumkunsten artiesten in de pop-/urban muziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière met de Regeling Upstream: Music. Kijk voor meer informatie op upstreamgrants.nl.
Binnen de Regeling Upstream: Music x Design kunnen subsidies worden aangevraagd voor projecten gericht op innovatieve (artistieke) toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek. De regeling is bedoeld voor projecten die ook met een breed publiek zullen worden gedeeld. Projecten kunnen zowel resulteren in fysieke als virtuele presentaties, producten, installaties of interventies.

ontwikkelings- en realisatieaanvraag
Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten is de maximale bijdrage per project € 50.000. De bijdrage is bedoeld voor een eerlijke vergoeding voor de artistiek/inhoudelijk betrokken partijen en voor (materiaal)kosten gerelateerd aan ontwikkeling, prototyping en uitvoering.

startsubsidies
Binnen Upstream: Music x Design kan ook worden aangevraagd voor de startfase van projecten. De startfase is maximaal zes maanden en bedoeld voor het verrichten van vooronderzoek, de voorbereiding van het project en concretisering van de samenwerking. Startsubsidies bedragen maximaal € 5.000 en moeten resulteren in een uitgewerkt plan voor realisatie.

Aanvragen moeten bestaan uit een uitgewerkt projectplan, een planning, begroting, communicatieplan, cv's van betrokken partijen, een (beeldend) portfolio en een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende partijen. Aanvragen moeten worden ingediend door de uit de creatieve industrie betrokken partij.

lening
Het bestuur kan ervoor kiezen om een deel van de bijdrage als lening te verstrekken, op basis van het advies van de adviescommissie. Deze vorm van ondersteuning kan worden toegepast als het aannemelijk is dat (een deel van) het project zal leiden tot een verdienmodel. Een door het bestuur vastgesteld deel van de bijdrage moet dan uiterlijk binnen drie jaar worden terugbetaald. Wanneer een project niet de verwachte inkomsten oplevert, wordt de lening (gedeeltelijk) kwijtgescholden. Als dit inhoudelijk wordt onderbouwd, kan de aanvrager ook zelf aangeven een deel van de bijdrage als lening aan te vragen.

voor welke projecten kan geen subsidie worden aangevraagd?
Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor projecten waarin geen van de samenwerkende partijen hoofdzakelijk actief is binnen de creatieve industrie, dat wil zeggen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Ook kan niet worden aangevraagd voor projecten die de reguliere praktijk niet overstijgen, zoals conventionele videoclips of podiumconcepten, merchandising en artist branding. Platforms en (culturele) organisaties zijn eveneens uitgesloten als hoofdaanvrager. Zij kunnen wel betrokken zijn in een project als partner. De regeling is voornamelijk gericht op het direct ondersteunen van makers.
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gelet op de consistentie van de motivatie van het project in doelstelling, opzet, betrokken expertise en inhoud. Ook worden projecten op de volgende criteria gewogen:

• Impact: in het project wordt een deelaspect van de popsector op een vernieuwende manier onderzocht en het project brengt partijen met een bewezen staat van dienst uit minimaal twee disciplines samen.
• Artistieke kwaliteit: het project is van artistiek hoge kwaliteit en technisch haalbaar.
• Onderscheidende waarde: het project is van toegevoegde waarde op het bestaande aanbod binnen de pop-/urban muziek.
• Nederlands belang: het project is een samenwerking tussen twee of meer partners die een duidelijke link hebben met de Nederlandse creatieve industrie. De aanvragende partij is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Als de urgentie hiervoor goed is onderbouwd, is samenwerking met een buitenlandse partij toegestaan.
• Publieksbereik: er is een duidelijke visie op het publieksbereik van het project en het project is internationaal schaalbaar.
• De première van het project is in Nederland.
• Bij de aanvraag is een uitgewerkte Intellectueel Eigendom-overeenkomst tussen deelnemende partijen die inzicht geeft in de Intellectueel Eigendom-verhoudingen en in het verwachte economisch gewin. De overeenkomst over eigendomsrechten, auteurs- en naburig recht moet bij het indienen van de realisatieaanvraag zijn ondertekend door de betrokken partijen.
• In de Intellectueel Eigendom-overeenkomst is de mogelijkheid gewaarborgd van een onbelemmerd gebruik van het eindproduct door de betrokken artiest na realisatie van dit eindproduct.
• Er is sprake van redelijke cofinanciering bestaande uit een eigen bijdrage of een bijdrage van derden.

Voor startsubsidieaanvragen gelden alleen de eerste vier bovengenoemde criteria: impact, artistieke kwaliteit, onderscheidende waarde en Nederlands belang.
leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.

Subsidiereglement en Regeling Upstream: Music x Design
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (pdf) en de Regeling Upstream: Music x Design (pdf) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig; dit kunt u zelf aanmaken. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de Regeling Upstream: Music x Design (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (pdf) en de Regeling Upstream: Music x Design (pdf). Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Regeling Upstream: Music x Design. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Upstream: Music x Design.

prioritering
Prioriteren gaat over het maken van een rangschikking nadat een inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen heeft plaatsgevonden. Dit is nodig op het moment dat het beschikbare budget niet toereikend is voor alle positief beoordeelde aanvragen. De positief beoordeelde aanvragen worden dan door de commissie ten opzichte van elkaar gewogen en gerangschikt. Hierbij worden drie criteria gehanteerd, in deze volgorde van belangrijkheid: excellentie, impact en mate waarop een project onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten.

Aan de hoogst gewaardeerde positief beoordeelde aanvragen wordt de gevraagde bijdrage verleend, zo lang het totaal daarvan het subsidieplafond niet overschrijdt. Aan de aanvrager wiens toekenning zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt slechts het bedrag toegekend dat resteert tot aan het subsidieplafond.

In artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. We streven ernaar dat u dit binnen zeven à acht weken en uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling ontvangt. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Upstream: Music x design:
upstream@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Upstream: Music x Design

datadada.jpeg

Regeling Upstream: Music x Design Presentatie

Dada Data

Draw Slow, 2021

€8.030
Dada Data is een samenwerkingsproject van typografisch ontwerper Sebastiaan van de Venne, digitale ontwerper Luis Francisco Bento Ferreira en muzikant Dada (Daan Rijkers). Het project is begonnen vanuit Effenaar Poplab waar Luis en Sebastiaan een concept en een prototype hebben kunnen ontwikkelen. Met het project willen ze opgedane inzichten verder verwerken als input voor een fysieke performance van Dada en om uiteindelijk toe te werken naar een autonoom en duurzaam systeem. Het beoogde resultaat is om de artiest Dada in zijn intuïtieve performance te versterken met een systeem dat originele en unieke beelden produceert op basis van zijn bewegingen. Tijdens de show draagt Dada een wearable-sensor met een accelerometer die Dada's positie en oriëntatie meet. Deze metingen creëren de basis om zijn lichaamstaal te kunnen verwerken in een nieuwe visuele vertaling. Tijdens zachtere, sombere nummers zullen bewegingen meer ingetogen en subtiel zijn en tijdens energieke nummers meer chaotisch of actief. Met behulp van generatieve kunsttechnieken worden de gegevens die door de sensor worden vastgelegd, geïnterpreteerd en gebruikt om Sebastiaan zijn kunstwerken te animeren. De door Luis ontwikkelde software reageert in real-time op Dada's bewegingen en werkt als autonoom systeem. De regels worden vooraf gecodeerd maar de uitkomst is altijd uniek. Het technische systeem wordt open-source gedeeld en gedocumenteerd, zodat andere creatieve makers hierop kunnen voortbouwen. Voor dit project wordt samengewerkt met o.a. Poppodium Effenaar, Effenaar Smart Venue en Ko de Beer voor de productie van de sensoren.
hunger.jpeg

Regeling Upstream: Music x Design Presentatie

Hunger

iETWORKS, 2021

€50.000
Hunger is een muzikale, beeldende en ruimtelijke performance van muzikant iET, ontwerper Rich Dust en schrijver Marianne Clason. Het is een architectonische en museale interpretatie van het album Hunger en richt zich op kunst- en/of muziekliefhebbers en iedereen die inspiratie nodig heeft om uit een bubbel te breken. Op het album vertelt iET zowel een persoonlijk als maatschappelijk verhaal. In het gelijknamige samenwerkingsproject worden verschillende kunstvormen, zoals visualisaties en livemuziek, samengebracht in een performance die verdeeld is over negen kamers van een museumgebouw. Het project is opgenomen in de programmering van de Kunsthal, waar dit project van 19 juni t/m 28 augustus 2022 wordt gepresenteerd. Iedere kamer heeft daar een eigen geluid en karakter en representeert elk een van de negen nummers op het album. De bezoeker maakt een muzikale reis door de kamers en krijgt een unieke ervaring die op alle zintuigen inspeelt. Met dit project willen de makers de bezoeker in vervoering brengen. Hunger baseert zich op een multimediale insteek met innovatief gebruik van muziek, ruimte en animatie. Muzikant, kunstenaar, architect, animator, interieur, mode, -en grafisch ontwerper komen samen om deze ervaring te kunnen creëren. Hiervoor werkt het kernteam samen met o.a. Rick Spaan, Conny Janssen (Conny Janssen Danst) en Immanuel Spoor (De Nieuwe Lichting).
waves.jpeg

Regeling Upstream: Music x Design

WAVES

Stichting Anthropologists in Art (AiArt), 2021

€24.500
Stichting Anthropologists in Art (AiArt) dient een aanvraag in voor het project 'WAVES': een scenografie en visuele installatie gemaakt voor de OCEANS club-, theater- en festivaltour van Ruben Hein. Hein zal in samenwerking met ruimtelijk ontwerper en beeldend kunstenaar Yani (aka Hans Verschuuren) en motion designer en grafisch vormgever Paul Postma een ontwerp ontwikkelen voor scenografie waarin licht, motion graphic en design samenkomen in een audiovisuele installatie. Deze wordt gebouwd door lichtontwerper en set bouwer Erno Das. In WAVES staat de ecologische boodschap van Hein centraal en wordt beoogd om de bewustwording van klimaatproblematiek en natuurbehoud te versterken. In het project komen motion graphic, vormgeving en livemuziek samen op basis van inhoudelijk onderzoek en de samenwerking met Natuurmonumenten. Voor het (inhoudelijk en artistiek) onderzoek wordt de reis van Hein langs Antarctica en de muziek die daaruit is voortgekomen als uitgangspunt genomen. In samenwerking met Mojo zal een tournee langs clubs, theaters, festivals worden opgezet. Met Natuurmonumenten zullen optredens op natuurrijke locaties worden opgezet.
ademin.jpeg

Regeling Upstream: Music x Design Presentatie

Adem In

Sander Hagelaar, 2021

€27.700
Zangeres/rapper S10 (Stien den Hollander) en ontwerper Sander Hagelaar slaan de handen ineen voor het project 'Adem In'. De onderliggende thema's van dit project, licht en gemoedstoestand, zijn onderwerpen waar Hagelaar in zijn praktijk voornamelijk mee bezig is. Het doel is om een excentrieke scenografie met licht te ontwerpen om zo de limieten op te zoeken van wat een muziekoptreden kan zijn. 'Adem In' focust op het contrast tussen binnen en buiten, intiem en open. Het ontwerp van het licht creëert verschillende 'ruimtes' op het podium, door te isoleren en plekken af te bakenen of juist open te breken. Het soort muziek dat S10 maakt heeft deze dynamiek, van gesloten en intiem naar vrij en open, in zich. Samenwerkingspartners zijn Motel Management, StudioMetMet (techniek constructie), Jelle Reith/Amin Shahsavar (licht & Software), Zsa Zsa Tuffy (vormgeving & documentatie). De première van het project staat gepland in Paradiso en zal daarna nog te zien zijn bij onder andere ESNS Noorderslag.
projectwildeman.jpg

Regeling Upstream: Music x Design Presentatie

The Secret Life of Plants

Project Wildeman, 2021

€50.000
'The Secret Life of Plants' is een project van muziek- en performancegezelschap Project Wildeman en beeldend kunstenaar Rosalie Wammes. Samen zullen zij een groot, futuristisch plantobject ontwikkelen dat overdag een installatie is en waar 's avonds rituele voorstellingen plaatsvinden. Een versmelting van elektronische livemuziek, design en video-art, waarmee ze een diepere laag van communicatie met planten laten zien. Muziek en design komen op gelijkwaardige wijze samen bij de ontwikkeling van een meditatief ritueel. Hiermee wil het team het publiek geleidelijk aan, zonder gesproken taal, meenemen in een surrealistische trance-ervaring. Met dit project wordt bijgedragen aan de bewustwording van de relatie tussen mens en natuur. De voorstelling speelt 25 keer op verschillende festivals, waaronder Oerol en Karavaan (première).
loader

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader