stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Jaarbudget 2020: 2.400.000

Met de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan instellingen die een 4-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk.

De deadline van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024 was 7 mei 2020.


Voor de door het Stimuleringsfonds meerjarig ondersteunde instellingen zijn extra aanvullende subsidiemiddelen beschikbaar gekomen als onderdeel van het steunpakket van de minister in reactie op de Covid-19 uitbraak. Deze middelen zijn bedoeld om de inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis voor een deel op te vangen. Met het steunpakket wordt beoogd de vitale ketenonderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur in stand te houden, om zo het unieke Nederlandse artistieke product te behouden en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector te waarborgen. De verdeling van deze middelen is geregeld in de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen COVID-19 IV. Het subsidieplafond betreft € 642.700.
Deze regeling is van toepassing op culturele instellingen binnen het Koninkrijk die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse vormgeving, architectuur of digitale cultuur en alle mogelijke crossovers, en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren, nationaal en internationaal.
De aanvraag wordt beoordeeld volgens de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 (PDF). Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag wordt in het bijzonder ingegaan op de criteria in de artikelen 5 en 9, en 15 van deze regeling.
Er geldt geen apart Subsidiereglement.

voorwaarden voor ondersteuning
Let op: Lees de volledige Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 hier
de culturele instelling is toonaangevend op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en alle mogelijke crossovers binnen het Koninkrijk en mogelijk ook daarbuiten;
het programma van de instelling is van nationale of internationale betekenis;
de instelling en de uitvoering van het vierjarige activiteitenprogramma dragen bij aan meerdere van de doelstellingen van het Stimuleringsfonds;
de uitvoering vindt plaats in de periode 2021-2024;
in de aanvraag verklaart de aanvrager dat hij de codes Fair Practice Code, Governance Code Cultuur 2019 en Code Diversiteit en Inclusie onderschrijft, en aansluit bij: bestaande afspraken over honorering; en de sociale dialoog tussen werkgevers-opdrachtgevers en werknemers- opdrachtnemers;
de aangevraagde instellingssubsidie per aanvrager bedraagt minimaal € 200.000 per kalenderjaar;
de aangevraagde instellingssubsidie bedraagt per aanvrager niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar;
de totale door het Stimuleringsfonds te verstrekken subsidie bedraagt niet meer dan 80% van de subsidiabele kosten;
voor uw kernactiviteit ontvangt u geen subsidie vanuit het specifiek cultuurbeleid via andere rijkscultuurfondsen of het ministerie OCW.

formele criteria
Er kan slechts subsidie worden verleend aan de instelling als er voldoende borging is op het gebied van de inhoudelijke uitvoering en de financiële en organisatorische situatie. Dit betekent dat er in ieder geval sprake moet zijn van een activiteitenplan. Zie artikel uit de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 (PDF) voor meer informatie.
regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024
De regeling is formeel van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Er geldt geen apart subsidiereglement.
Lees de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024 (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

uitsluiting van andere deelregelingen
Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

indientermijn
Een aanvraag voor subsidie Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie voor de jaren 2021 tot en met 2024 kan worden ingediend vanaf 1 maart 2020 tot en met 7 mei 2020.

online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken.
Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

indienen
Je kan het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om je aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

Aanvragen kunnen ook in het Engels worden ingediend.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
Voor vragen over de regeling kunt u contact opnemen per e-mail of telefoon met Joris van Ballegooijen, Anselm van Sintfiet of Anouk Laverge
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024.

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria en de specifieke doelstelling van de regeling (artikel 15 uit de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 (PDF)):
1. Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag wordt in het bijzonder ingegaan op de criteria in de artikelen 5 en 9 van deze regeling.
2. In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget overschrijdt, zal worden geprioriteerd.

De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Het bestuur informeert de aanvrager binnen 16 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag.

bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anouk Laverge

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Vierjarige Instellingssubsidie

unknown.jpeg

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Sonic Acts 2021-2024

2020

€2.200.000
Onder voorwaarde toegekend, € 550.000 per jaar gedurende vier jaar

Sonic Acts is een interdisciplinaire instelling voor makers en publiek, geworteld in digitale cultuur, en werkzaam in de cross-over tussen kunst, wetenschap en technologie. Het werkveld van Sonic Acts beslaat de elektronische en digitale kunst en omvat de podiumkunsten, vooruitstrevende hedendaagse beeldende kunst, avant-gardefilm en innovatieve nieuwe media.

Sonic Acts is opgericht in 1994 om een podium te bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de elektronische muziek en interdisciplinaire kunst. De organisatie heeft de meeste bekendheid verworven met het tweejaarlijkse festival in Amsterdam. In het afgelopen decennium is het zwaartepunt naast het festival in de activiteiten komen te liggen op talentontwikkeling, het ontwikkelen en produceren van nieuwe kunstwerken en programma's, internationale projecten en coproducties. Sonic Acts ziet het als haar missie om nieuwe kunst te ontwikkelen en nieuw publiek te bereiken. Waar vroeger de nadruk lag op de artistieke mogelijkheden van techniek, heeft Sonic Acts zich de afgelopen jaren gericht op het stellen van vragen over hoe technologie de mens, de maatschappij en de wereld fundamenteel verandert. Sonic Acts is ontstaan uit de samenwerking tussen makers en organisaties, en samenwerken is nog altijd de modus operandi. Sonic Acts heeft geen eigen gebouw en werkt daarom voor al haar ontwikkel- en presentatie-activiteiten samen met lokale, regionale, landelijke en internationale instellingen op het gebied van cultuur, wetenschap en educatie. Zowel met grote presentatie-instellingen en podia, alsook met labs en broedplaatsen.

In de komende periode wil Sonic Acts de complexiteit van de problematiek rondom klimaatverandering, het Antropoceen en de crisis van het globalisme concreter dan voorheen benaderen, namelijk vanuit de invalshoek van vervuiling. Met het thema vervuiling bouwt Sonic Acts voort op haar artistieke onderzoek van de afgelopen jaren. Vervuiling is een concreet en tastbaar thema dat in al haar facetten en verschijningsvormen een onderbelicht perspectief biedt op de huidige wereld. Het is niet alleen een materieel probleem, het heeft een grote invloed op de gesteldheid van alles wat leeft, en het kent niet alleen chemische en ecologische aspecten maar ook financiële, juridische, politieke en culturele. Daarnaast zijn de maatschappelijke ontwikkelingen die de samenleving steeds sterker in de richting van uniformiteit en homogeniteit dwingen reden om de ontwikkelingen in de 'extreme periferie' te belichten. Sonic Acts onderzoekt de buitengebieden van de kunst en creatieve industrie, de vrijplaatsen waar nieuwe visies, nieuwe emoties en nieuwe ervaringen vorm krijgen.

website

downloads

patriziaruthensteinerendewidevreemagneto.jpeg

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Instrument Inventors Initiative (iii) 2021-2024

2020

€1.074.280
Onder voorwaarde toegekend, € 268.570 per jaar gedurende vier jaar

Vereniging Instrument Inventors Initiative (iii) is een door kunstenaars geleid community platform dat nieuwe interdisciplinaire artistieke praktijken ondersteunt die performance, technologie en de menselijke zintuigen verbinden. Ontstaan uit de Haagse ArtScience-traditie, streeft iii naar een balans tussen technologische innovatie, theoretische reflectie en menselijke ervaring. iii werkt internationaal en draagt bij aan de internationale ontwikkelingen op het gebied van Art, Science en Technology.

De vereniging ziet het als haar missie om mensen te inspireren om via kunst hun eigen manieren te vinden waarop ze omgaan met technologie. Ze wil mooie en unieke ervaringen delen die technologie en zintuigen verbinden. Het doel is nieuwe vormen te ontdekken van lichamelijkheid, sociaal zijn en gemeenschap in een post-digitale wereld. iii wil community building, participatie en sociaal ondernemerschap aanmoedigen waarbij voorbij wordt gegaan aan disciplinaire, geografische en culturele grenzen.

Het programma van iii is gebaseerd op de pijlers productie, presentatie en reflectie. iii biedt werkruimtes en faciliteiten voor hybride kunstpraktijken en fungeert als agentschap voor de circulatie van nieuwe producties via een breed (inter)nationaal netwerk van presentatiepartners. Daarnaast maakt iii publicaties over interdisciplinair werken in Art, Science en Technology. Via de website worden activiteiten gedocumenteerd. iii positioneert zich binnen de rijke traditie die Nederland kent op het gebied van Art, Science en Technology. Deze traditie trekt onderzoekers en creatieven van over de hele wereld aan. Door de bezuinigingen van 2013 werd de gevestigde infrastructuur voor Art, Science en Technology zwaar getroffen. iii is als reactie op deze bezuinigingen ontstaan en is op dit moment de enige organisatie in Nederland binnen het veld van Art, Science en Technology die volledig wordt gerund door kunstenaars en die als kunstenaarsvereniging ook een grotere creatieve gemeenschap vertegenwoordigt op nationaal en internationaal niveau. Er zijn op dit moment meer dan dertig makers aangesloten. De individuele kunstenaars ontwikkelen en leiden de realisatie van projecten met hulp van andere leden en met ondersteuning van een centrale managementstructuur. Dit kernteam ondersteunt bij taken als fondsenwerving, PR, circulatie en administratie.

In de periode 2017-2020 zijn 27 gastresidencies en 63 openbare evenementen gerealiseerd. De aanvrager heeft meerdere werkplekken ontwikkeld, gerenoveerd en beschikbaar gesteld die nu structureel door 16 kunstenaars worden gebruikt, en een projectruimte van 200m2 (1100 m3) ontwikkeld, waarin de vereniging haar publieksprogramma presenteert. Via de agency werden meer dan 80 presentaties gerealiseerd met meer dan 30.000 bezoekers in Nederland en meer dan 10.000 in het buitenland. Het programma voor 2021-2024 kent drie thema's: 'Technological Imaginarium', 'Dance of Agency' en 'Meeting at the Margins'. Het programma bouwt voort op de ervaring, de erkenning en het netwerk die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, met nieuwe medewerkers, nieuwe partners en nieuwe activiteiten om de organisatie en het programma substantieel te laten groeien. De komende jaren wordt een grote inspanning geleverd om het circulatiebereik van iii's agentschap te vergroten, waardoor kwaliteit, omvang, omzet en publieksbereik moeten toenemen. Het workshopprogramma ondergaat eveneens een grote ontwikkeling en uitbreiding.

De vereniging onderschrijft de drie codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

website

Afbeelding: Patrizia Ruthensteiner en Dewi de Vree, "Magnetoceptia: Crinolettes – Gyration Resistance", Vienna, 2019

downloads

mediamatic.jpeg

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Mediamatic 2021-2024

2020

€1.800.000
Onder voorwaarde toegekend, € 450.000 per jaar gedurende vier jaar

Mediamatic ontwikkelt en presenteert kunstprojecten die ontstaan door ontwerpend onderzoek naar maatschappelijk urgente thema's. Mediamatic werkt op het snijvlak tussen kunst en wetenschap en gebruikt deze cross-over om bestaande structuren te doorbreken en plaats te maken voor vooruitstrevende ideeën. Hierin is speciale aandacht voor design en ecologie. Onder de titel 'Autistisch Verkennen' gaat de organisatie de komende jaren op zoek naar antwoorden op de crisis die zich manifesteert in vele gedaanten en voortkomt uit een maatschappij die te veel vraagt van de mens en de aarde. Mediamatic herkent zich wat betreft haar methodiek in het fenomeen autisme. In een toelichting zegt ze hierover: Autisme is een geestesgesteldheid, gekenmerkt door een extreme gevoeligheid voor verschillende prikkels: er is minder pragmatische filtering van sensorische en mentale input dan bij neurotypische mensen. Bovendien is er vaak een koppige neiging om sterk te focussen op specifieke interessegebieden.

Het programma 2021-2024 kenmerkt zich door een open structuur. Mediamatic schetst een kader waarbinnen ruimte is voor thema's op de as 'mens – aarde' die verdeeld over verschillende werkplaatsen en werkvormen de komende jaren een vorm zullen krijgen. Er is bij de uitwerking van de ontwerpopgaves veel aandacht voor het lichamelijke en de zintuiglijke ervaring. Daarbij wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Naast het restaurant waar Mediamatic sinds enkele jaren zelfgekweekte producten aanbiedt, wordt nu gedacht aan de mogelijkheid een uitvaartcentrum te starten. Het onderzoek naar het dode lichaam werd gestart vanuit een artistieke- en duurzaamheidsvraag, maar krijgt onder de huidige omstandigheden een hele nieuwe betekenislaag. Deze concrete, participatieve projecten vormen een voedingsbodem voor artistiek onderzoek naar onderliggende vragen met betrekking tot leven en dood, het ter beschikking stellen van het lichaam en nieuwe sociale omgangsvormen.

Mediamatic maakt deel uit van de Amsterdamse culturele infrastructuur. De instelling is onder meer onderdeel van het 3package deal programma van AFK/ Broedplaatsen. Samen met Waag en de microbiologie groep van Toby Kiers aan de VU vormt het een consortium voor Bio-Art. Projecten kunnen een superlokaal karakter hebben, maar worden soms landelijk of internationaal relevant. Mediamatic richt zich niet op presentatie in het buitenland, maar juist op internationale kruisbestuiving op de eigen locatie in de Biotoop. Ontwikkelde projecten worden vervolgens regelmatig in het buitenland gepresenteerd.

Mediamatic kent een Raad van Toezicht-model en onderschrijft de drie codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

website

downloads

image001web.jpg

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

V2_ Lab voor de instabiele media 2021-2024

2020

€2.200.000
Onder voorwaarde toegekend, € 550.000 per jaar gedurende vier jaar

V2_ Lab voor de instabiele media (Rotterdam) initieert onderzoek binnen de cross-over tussen kunst en technologie en faciliteert daarbinnen de ontwikkeling van makers en het veld in bredere zin. De positie van V2_ is tegelijk autonoom én ingebed: autonoom omdat zij buiten de kaders van innovatieagenda's denkt, en ingebed omdat zij werkt vanuit de maatschappelijke complexiteit waarin technologische vernieuwing plaatsvindt. Vanuit die positie ontwikkelt de organisatie producties op het snijvlak van kunst en design die bijdragen aan verbeeldingskracht voor een hoogtechnologische samenleving. De inbedding van het onderzoek begint met de makers, denkers en het publiek dat V2_ actief in haar ontwikkeling betrekt en eindigt bij de vertaling van de resultaten naar presentatie-instellingen, het onderwijs en andere partnerorganisaties zoals innovatie-, academische- en overheidspartners. Deze samenwerkingen zijn cruciaal voor de maatschappelijke impact van het onderzoek; zij vertalen de resultaten in kennis, producten, artikelen en beleid. De kernactiviteiten van V2_ betreffen: produceren, presenteren en publiceren.

De komende beleidsperiode 2021-2024 start V2_ een onderzoek rond Artificial Inequality. Volgens V2_ bestaat er een grote ongelijkheid tussen degenen die profiteren van technologische ontwikkelingen en degenen die er de prijs voor betalen: vernieuwingen in Artificial Intelligence leiden tot Artificial Inequality. In het onderzoek van de komende jaren wil V2_ deze brede maatschappelijke impact van innovatie verder uitdiepen. V2_ richt zich daarbij eerst op de impact van Artificial Intelligence, binnen de onderzoekslijn Intelligent Equality – waarbinnen bijvoorbeeld het tweejarige onderzoek Alternative Imaginaries for the Smart City zal plaatsvinden – om vervolgens ook recente ontwikkelingen in de biotechnologie in het onderzoek te betrekken binnen de onderzoekslijn Bioequality – Ontwikkelingen in de biotechnologie zullen door hun invloed op de voortplanting, voedselvoorziening en mobiliteit namelijk verstrekkende gevolgen gaan hebben voor de verdeling van macht en welvaart. Tenslotte, zal V2_ de nieuwe inzichten meenemen in de ontwikkeling van een EU-consortium rond een derde onderzoekslijn, Artificial Equality, waarin interacties tussen ontwikkelingen in Artificial Intelligence en biotechnologie centraal staan. Om deze bredere verbanden tussen de effecten van technologische veranderingen op de samenleving, en de nieuwe sociale verhoudingen die erdoor ontstaan, te kunnen duiden moeten ook de kunst en het ontwerp zelf verder ontwikkeld worden. Daarin moet ruimte geboden worden aan de perspectieven van individuen en bevolkingsgroepen die door technologische vernieuwing worden uitgesloten of uitgebuit. V2_ zal daarom in de komende beleidsperiode, met bijzondere aandacht voor perspectieven uit 'the global South' en extra zorg voor inclusiviteit, projecten en praktijken ontwikkelen die de 'instrumenten van calculatie en macht' kunnen verbeelden als 'instrumenten van bevrijding'.

V2_ kent een Raad van Toezicht-model en onderschrijft de drie codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

website

downloads

playgrounds.jpeg

Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie

Playgrounds 2021-2024

2020

€1.400.000
Onder voorwaarde toegekend, € 350.000 per jaar gedurende vier jaar

Playgrounds is een onafhankelijk, internationaal georiënteerd platform voor de post-digitale beeldcultuur van het bewegend beeld. De organisatie werkt vanuit Noord-Brabant, maar is actief in heel Nederland en daarbuiten. De activiteiten vinden onder meer plaats in Breda, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Berlijn. Belangrijke partners zijn onder meer Savage/Procreate (Australië), Wacom International (Nederland/Duitsland), MSi (Nederland/Duitsland), AKV St Joost (Den Bosch/Breda) en Submarine Channel (Amsterdam).

Playgrounds is een innovator en verbinder tussen makers, talenten en industrie. De organisatie spant zich in om nieuwe en relevante ontwikkelingen op het gebied van bewegend beeld (animatie, illustratie, film, games, digitale kunst en interactief bewegend beeld) te stimuleren en een structureel fundament te geven. Dit doet Playgrounds in een internationale, toegankelijke en hybride/transdisciplinaire context.

Playgrounds stelt zich ten doel de kijk op beeldcultuur te verbreden en te verdiepen. Playgrounds reflecteert op de bestaande beeldcultuur en kijkt vooruit naar de toekomstige ontwikkelingen, waarbij ze de discussie en wrijving bewust opzoekt. De organisatie is een voorvechter van de ontzuiling in disciplinair denken en breekt de scheiding tussen genres en hoge en lage beeldcultuur open. Playgrounds bespreekt de huidige zichtbare en (nog) onzichtbare ontwikkelingen van de internationale beeldcultuur dan ook in de volle breedte.

Voor de komende periode heeft de organisatie diverse programmalijnen ontwikkeld: 'Aesthetics of the post-digital image', 'The animated body and identity', 'The s(t)imulating story' en 'Ethical narratives'.
Activiteiten voor 2021-2024 zijn onder meer The Art Department (festivals), Blend, Sessions, Expositie/performances, Next en diverse educatieve programma's.

Playgrounds kent een bestuursmodel en onderschrijft de drie codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.


website

downloads

loader

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader