stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Vormgeving

Regeling Vormgeving

Sluitingsdata:

16 augustus 2022
11 oktober 2022

budget 2022: € 1.400.000 – ronde 1: € 400.000

Met de Regeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwikkeling van artistieke kwaliteit te bevorderen, experiment en onderzoek te stimuleren en reflectie en debat te ondersteunen.
De Regeling Vormgeving staat open voor projecten van professionele ontwerpers, makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen een of meerdere disciplines die het vakgebied vormgeving omvat.

Onder vormgeving verstaat het Stimuleringsfonds onder andere accessoire-ontwerp, animatie, bio design, food design, glasvormgeving, grafische vormgeving en visuele communicatie, illustratie, interactief en information design, interieur- en ruimtelijk ontwerp, keramiekvormgeving, lichtontwerp, modevormgeving, product-, meubel- en industriële vormgeving, scenografie, sieraadontwerp, social design, strip en graphic novel, tentoonstellingsontwerp, textielontwerp, typografie en aanverwante disciplines gericht op analyse van en reflectie op vormgeving.
Binnen de Regeling Vormgeving kunnen de volgende subsidies worden verstrekt:
a Een reguliere projectsubsidie, waarbij een redelijke mate van cofinanciering is vereist.
b Een startsubsidie met een maximale bijdrage van € 7.500, waarbij cofinanciering niet is vereist.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Vormgeving (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

Toelichting criteria Vormgeving
Het fonds legt aanvragen die voldoen aan alle formele vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen voor aan onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie hanteert bij de beoordeling van een aanvraag voor een projectsubsidie onderstaande criteria. Voor startsubsidies gelden iets afwijkende criteria, lees hiervoor goed de regeling.

a. De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
Het toepassen van dit criterium is sterk contextafhankelijk. Er wordt door de commissies rekening gehouden met de ontwerpopgaven die samenhangen met de verschillende (sub)disciplines, de omstandigheden waarin de aanvrager werkt en de wijze waarop het voorstel is ingestoken.

Bij het beoordelen van de artistiek-inhoudelijke waarde wordt gekeken naar de relatie tussen vorm en inhoud van het project. Wat is het inhoudelijke doel of uitgangspunt en hoe wordt dat vertaald naar een onderzoek, ontwerpopgave, vorm of ander middel? In het geval de aanvraag wordt gedaan door een maker of makers kijkt de commissie hoe het project past binnen de eigen praktijk of het portfolio en naar vergelijkbare uitingen binnen het genre of vakgebied In het geval de aanvraag een presentatie, evenement of publicatie betreft, wordt gekeken naar de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten en de reflectie op het vakgebied van de curator, schrijver of programmamaker. De commissie kijkt welke stap de aanvrager met het nieuwe project beoogt te zetten.

b. De betekenis van de gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied;
Bij dit criterium wordt gekeken hoe het voorstel is gepositioneerd ten opzichte van bestaande kennis binnen het vakgebied en de mate waarin het daarop van toegevoegde waarde is. Wordt er ingespeeld op een bekende of actuele thematiek of juist niet? Worden er verrassende en relevante vragen gesteld of nieuwe perspectieven belicht? Stelt het voorstel gangbare denk- en werkwijzen ter discussie of bouwt het daar juist op voort? Hoe en in welke richting wordt naar nieuwe kennis gezocht en welke resultaten en inzichten worden verwacht?

c. De mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en betrokken expertise;
Hierbij wordt naar de meer praktische uitvoeringskant van het project gekeken. De commissie beoordeelt in hoeverre doel en opzet met elkaar in overeenstemming zijn en op welke doelgroepen het voorstel zich richt. Daarbij kijkt ze naar de helderheid van het plan van aanpak, de effectiviteit van de gekozen methodiek en of de bij de uitvoering van het project betrokken expertise haar het vertrouwen geeft dat het tot vernieuwende resultaten zal leiden.

d. Het draagvlak voor het project, zoals dat blijkt uit de betrokken partners en de wijze en mate van cofinanciering en het verwachte publieksbereik;
Bij dit criterium wordt meegewogen in hoeverre een aanvrager vanuit een inhoudelijk, technisch of strategisch oogpunt externe partijen en doelgroepen bij het project betrekt of wil betrekken om het inhoudelijke draagvlak voor het project te vergroten. Ook is het voor de commissie van belang te weten of die partijen hun medewerking al hebben toegezegd of dat er sprake is van een intentie en of die partijen financieel dan wel in-kind in het project investeren. Tot slot wordt gekeken naar de wijze waarop resultaten worden verspreid en doelgroepen bereikt.

e. De bijdrage van het project aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
Het fonds onderschrijft de code diversiteit en inclusie en verwacht dat ook de aanvragers zich inspannen om aan deze code te voldoen. Diversiteit en inclusie kan in de context van de regeling betrekking hebben op de inhoud van het voorstel, het team, betrokken makers, partners en/of publiek. Onder diversiteit kan culturele diversiteit worden verstaan, maar bijvoorbeeld ook regionale spreiding of het actief betrekken van mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden, of mensen met een beperking, draagt bij aan een meerstemmig ontwerpveld. Aanvragers kunnen dus vanuit hun eigen project motiveren hoe en op welke manier ze willen en kunnen bijdragen aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 8 in de Regeling Vormgeving (pdf) voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Als u een aanvraag indient voor een publicatie, gebruik dan het Calculatieformulier Publicaties.

Regeling Vormgeving
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Vormgeving (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

online aanvraagomgeving
Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
Online aanvraagformulieren kunnen worden ingediend tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Vormgeving (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de Regeling Vormgeving. In artikel 10 van de Regeling Vormgeving (pdf) staan de volledige werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Vormgeving.

prioritering
Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal geprioriteerd worden. In artikel 10 van de Regeling Vormgeving (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

verantwoording
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees in artikel 17, 18, 19 en 20 van de Regeling Vormgeving (pdf) meer over de verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vormgeving:
vormgeving@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Vormgeving

44researchofamultipurposetypefacedevelop.jpeg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Research of a multi-purpose typeface development

Jolana Sýkorová, 2021

€7.450
'Research of a multi-purpose typeface' is een onderzoeksproject van grafisch ontwerper en typograaf Jolana Sýkorová. Met een startsubsidie onderzoekt ze het potentieel van een multifunctioneel lettertype dat zich concentreert op radicale lettervorm-modulatie en animaties. Sykorova wil zich richten op mogelijkheden die juist buiten de klassieke formats liggen en experimenteren met de transformatiemogelijkheden tussen tekst en display.
1materialsmatter.jpeg

Regeling Vormgeving Tentoonstelling

Materials Matter

Stedelijk Museum Amsterdam, 2021

€50.000
De tentoonstelling 'Materials Matter' besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materialen, met de wereldwijde klimaatcrisis als belangrijke context. De presentatie omvat een brede selectie van innovatieve materialen en ontwerpprojecten die een bijdrage leveren aan het oplossen van de klimaatcrisis en/of tot meer bewustwording over het onderwerp leiden.
3zwermen.jpeg

Regeling Vormgeving AV productie

Zwermen

Spotted Bird, 2021

€42.000
'Zwermen' is een stop-motion animatiefilm over Piet, een man die in een bejaardenhuis woont en probeert deel uit te maken van de gemeenschap van bejaarden en verzorgers. Het verhaal verkent op lichtvoetige wijze thema's als vergankelijkheid en afscheid, heeft een zwart-komische ondertoon en wordt in documentaire stijl verteld aan de hand van poppen van textiel en stopmotion techniek.
21aanfraach.jpeg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

Aanfraach

KarstJanneke Rogaar, 2021

€7.500
Het doel van het project 'Aanfraach' is om uit te zoeken welke taalfenomenen kunnen worden belicht. De illustrator wil graag onderzoeken of de g/ch of v/f -woorden zich lenen voor een boek. Het onderzoek begint bij het verzamelen van g/ch en de v/f woorden. Vervolgens zal ze de woorden rangschikken, tekenen en kleine getekende scenes maken.
16startvessel.jpeg

Regeling Vormgeving Startsubsidie

START_Vessel

Nico Thöne, 2021

€7.500
'START_Vessel' is de eerste fase van het internationale samenwerkingsproject 'We_are_vessels'. 'START_Vessel' is geboren uit een behoefte aan intercollegiaal contact binnen de discipline keramiek tijdens de covid-19 crisis. Doel van het project is om de mogelijkheden te onderzoeken voor een nomadische, internationale tentoonstelling waarvan de keramische werken lokaal kunnen worden vervaardigd met keramische 3D-printtechnieken.
loader

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader