stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Budget van 6 september tot en met 5 november 2021: € 325.000

De Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken is gesloten. De Regeling Internationalisering ontwerpsector is geopend.

Met de Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken (TPIS) ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie en richt zich op nieuwe vormen van internationaal samenwerken. Aanvragen kunnen worden ingediend van 6 september tot en met 5 november 2021.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Besluitvorming vindt binnen 6 weken na indiening plaats zodat de aanvrager in deze onzekere internationale covid-19-periode snel weet of ondersteuning volgt.

Bij internationale projecten is samenwerken in tijden van een (lokale) crisis niet nieuw. Internationale samenwerkingsverbanden moeten daarom flexibel zijn in de omgang met plotselinge veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. In deze tijdelijke aanvraagprocedure internationaal samenwerken is het van belang om, naast de kwalitatieve beschrijving van de samenwerking, te reflecteren op hoe met de haalbaarheid van het project wordt omgegaan. Bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit en fysiek samenkomen.

Voor deze procedure komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave.

Er is een bedrag beschikbaar voor nieuwe of bestaande samenwerkingen binnen de uitvoering van een project van maximaal € 20.000. Van dit bedrag mag op de begroting maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten worden gereserveerd. Subsidie kan worden aangewend voor uren die worden besteed aan deskresearch, online calls/meetings en ontwikkelkosten van een niet-fysieke uitkomst zoals een artikel, video, publicatie en website, maar ook voor de ontwikkelkosten van een fysieke uitkomst zoals een presentatie of installatie.

subsidieplafond
Als een positief advies binnen deze periode leidt tot overschrijding van het subsidieplafond van € 720.000, stopt deze tijdelijke procedure internationaal samenwerken per direct en worden eventueel later dan die aanvraag ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

Vanwege covid-19 is het niet mogelijk een aanvraag te doen binnen de Regeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland. TPIS geldt ter vervanging hiervan. De middelen voor TPIS zijn afkomstig uit het budget van het Stimuleringsfonds voor het internationaal cultuurbeleid.
Deze procedure is bedoeld ter ondersteuning van in Nederland gevestigde ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland op het moment dat u de subsidie aanvraagt.

De komende maanden is het onzeker hoe omstandigheden en aanvullende maatregelen met betrekking tot covid-19 zich ontwikkelen. Zeker ook wat betreft mobiliteit en internationaal reizen. Het is daarom voorlopig niet mogelijk voor buitenlandse partijen om onder deze procedure subsidie aan te vragen. Zij mogen uitdrukkelijk wel onderdeel zijn van een aanvraag.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
• De subsidiebehoefte bedraagt maximaal € 20.000 waarvan max. € 1.500 is gereserveerd voor reis- en verblijfskosten.
• Een redelijke mate van cofinanciering is vereist voor een projectaanvraag vanaf € 7.500.
• Er is een duidelijke en getekende samenwerkingsovereenkomst met de buitenlandse partner die aansluit op een concrete buitenlandse vraag of opgave.
• Op de begroting mag maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten zijn opgenomen. Deze reis- en verblijfskosten worden na een positief advies alleen geaccepteerd indien er geen negatief reisadvies (code oranje of rood) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het betreffende land of regio is op het moment van toekenning.
• De aanvrager verklaart dat, mocht er tijdens de looptijd van het project alsnog een negatief reisadvies volgen, er geen reizen naar het betreffende land of regio worden aangevangen als onderdeel van het aangevraagde project en dat personen die als onderdeel van het project in een land zijn op het moment dat er een negatief reisadvies wordt uitgevaardigd, zo spoedig mogelijk het land verlaten en terugkeren.
• Voor landen of regio's waar op het moment van toekennen een negatief reisadvies bestaat, kunnen geen reis- en verblijfskosten in de begroting worden opgenomen.
• Alle reizen binnen een straal van 1.000 km (enkele reis, hemelsbreed) vanaf Nederland dienen over land plaats te vinden, tenzij dit aantoonbaar langer duurt dan 20 uur.
• Het project omvat een voor- en natraject. Het voortraject bestaat minimaal uit een gedegen voorbereiding in samenwerking met relevante partijen. Het natraject bestaat minimaal uit een evaluatie en terugkoppeling van opgedane kennis en ervaring van internationale activiteiten aan de vooraf omschreven relevante doelgroepen.
• Het voorstel dient een individu-overstijgend, cultureel en Nederlands belang voor de creatieve industrie.
• Per studio, gezelschap of collectief kan er in 2021 binnen deze procedure maximaal één project worden toegekend.
Subsidie wordt verstrekt op basis van de deelregeling Internationalisering (pdf) met uitsluiting van artikel 3 van deze deelregeling. Het project moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de deelregeling lnternationalisering.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, doorloopt het fondsbureau de volgende drie stappen:
1. Het fondsbureau controleert uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (pdf) en de deelregeling Internationalisering (pdf);
2. Aanvullend op deze reglementen geldt de tekst van de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) op de website. Het fondsbureau kijkt op basis van uw ingediende voorstel of het realistisch en uitvoerbaar is.
3. Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Vervolgens spreekt een aantal externe adviseurs (minimaal 2, maximaal 3) zich uit over de mate waarin uw aanvraag naar verwachting bijdraagt aan de doelstellingen van TPIS. De adviseurs letten hierbij op de volgende criteria:

1. Artistieke kwaliteit van het project en de maker;
2. De mate waarin het project doeltreffend is in opzet en methodiek;
3. Strekking van de samenwerking en duurzame relatie; en
4. Relevantie van het project voor de Nederlandse creatieve industrie.

De externe adviseurs beoordelen de mate waarin uw aanvraag aansluit op bovengenoemde criteria. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal:
1. onvoldoende;
2. matig;
3. voldoende;
4. goed; en
5. zeer goed.

Indien het gemiddelde van de scores op deze vier criteria 3 of meer bedraagt, wordt de aanvraag als positief beoordeeld.

De adviseurs voor de deelregeling Internationalisering worden gevraagd voor de beoordeling van de TPIS aanvragen en, indien nodig, benoemde adviseurs uit de andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds.

Het fonds kan in zijn overwegingen bij de beoordeling van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land.
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en presentatieplan.
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.
• U kunt in de periode van 6 weken tot 3 maanden voor aanvang van het project aanvragen;
• De maximale looptijd van een project bedraagt 6 maanden;
• De behandeltermijn van een complete aanvraag bedraagt maximaal 6 weken;
• In 2021 kan er per aanvrager maximaal één project worden toegekend;
• Het subsidieplafond tot en met 5 november 2021 van TPIS bedraagt € 325.000.
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit besluit ontvangt u uiterlijk zes weken na het indienen van uw aanvraag. U ontvangt per mail een bericht met de uitslag. Subsidie onder de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) wordt verstrekt op basis van de Regeling lnternationalisering.
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan.
Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de algemene veelgestelde vragen. Gerichte vragen over de TPIS procedure kunnen wel per e-mail worden gesteld aan team Internationalisering:

internationalisering@stimuleringsfonds.nl

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Internationaal Samenwerken

ephemeralreciprocityuntoldhistoriesofthe.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Onderzoek

Ephemeral reciprocity - Untold histories of the mundane

Studio Laurids Gallée, 2021

€19.746
Ontwerper Laurids Gallée onderzoekt de verbinding tussen Denemarken en Nederland via de taal van bloemen. Gallée beoogt te reflecteren op de handel en de raakvlakken tussen kunst, erfgoed, commercie en ambacht. De ontwerper onderzoekt tijdens dit project ook een andere kant van zichzelf onder het pseudoniem: de kunstenaar Louis Anselm. Designstudio Tableau in Kopenhagen ontvangt twee keer per dag bloemen voor haar installaties uit Nederland. Louis Anselm zal voor hen een tentoonstelling maken van stukken rond de verhalen van bloemen. Anselm laat zich inspireren door onder andere de Oostenrijkse marqueterie technieken. Met deze tentoonstelling wil Louis Anselm een succesvolle internationale samenwerking aangaan met Tableau. Met de nieuwe persona van Louis Anselm als kunstenaar, beoogt de ontwerper te debuteren met een nieuwe vorm van technisch inlegwerk. Daarbij is het doel van het project om een discussie op gang te brengen over de waargenomen verschillen tussen ambacht, commercie en kunst.
peacebydesign.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Tentoonstelling

Peace by Design

MUST Stedebouw, 2021

€18.175
Ontwerpbureau MUST is door het Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum in New York uitgenodigd om gezamenlijk te werken aan een onderdeel van de tentoonstelling Designing Peace. Deze tentoonstelling opent in het voorjaar van 2022. Het brengt ontwerpen vanuit de hele wereld samen die allen op unieke wijze laten zien hoe ontwerpers zich samen met gemeenschappen, individuen en NGO's inzetten om blijvende vrede te creëren. Startblok Elzenhagen is een tijdelijk huisvestingsproject in Amsterdam Noord, geïnitieerd door Woonstichting De Key en Eigen Haard in nauwe samenwerking met MUST. Hier leven Nederlandse jongeren samen met jonge statushouders. Het voorziet in betaalbare woningen voor jongeren die op zoek zijn naar een plek in de stad, sociaal geëngageerd zijn en die actief willen werken aan het creëren van een mooie, gezonde en veilige leefomgeving. Het ontwerpbureau schrijft hierover: “Dit is van groot belang voor iedereen, omdat we ook de komende decennia nog grote groepen vluchtelingen en migranten passende huisvesting moeten bieden, als duurzame start in onze samenleving.” Het museum wil samen met MUST onderzoeken hoe het ontwerp en het doel van Startblok Elzenhagen op een aansprekende en prikkelende manier tot leven gebracht kan worden in de tentoonstelling. De samenwerking en tentoonstelling biedt MUST naar eigen zeggen een unieke kans om te reflecteren op en feedback te ontvangen over het ontwerp van Startblok Elzenhagen. Het ontwerpbureau beoogt de opgedane kennis hiermee over te dragen op een breed publiek. Het onderzoek start in september 2021 en de tentoonstelling opent in februari 2022.
databaseofwomennotwearingbikinis.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Tentoonstelling

Database of women not wearing bikinis

Bente de Bruin & Monica Alcazar-Duarte, 2021

€7.500
Fotograaf Monica Alcazar-Duarte (Mexico/Verenigd Koninkrijk) gaat een samenwerking aan met de Nederlandse data- en codeprogrammeur Bente de Bruin om een foto- en videoinstallatie te creëren. In het project 'Database of women not wearing bikinis' onderzoeken ze gezamenlijk de impact van bevooroordeelde zoekmachines en sociale media-algoritmen op het Mexicaanse vrouwbeeld. Het project richt zich op de psychologische impact van digitaal bedrog en manipulatie die de door Alcazar-Duarte gefotografeerde vrouwen en de fotografe zelf voelen. De voorgestelde installatie bestaat uit responsieve portretten aangevuld met een AR-app die zowel de vooroordelen van de huidige algoritmen laat zien als de alternatieve crowdsourced-database die bijdraagt aan een positiever beeld van Mexicaanse vrouwen. Daarnaast toont de installatie een door codes gegenereerde film. Programmeur Bente de Bruin draagt zorg voor de verwerking en voorbereiding van de gegevens voor het trainen van een Pix2Pix GAN. Ze zal een pijplijn creëren voor het verwerken van alle gegevens in een werkbaar format. De responsieve portretten weerspiegelen interviews die Alcazar-Duerte voerde met 100 Mexicanen, over racistisch gedrag dat ze in het buitenland hebben ondervonden, en uitgebreide zoekopdrachten op internet die ze deed Mexicaanse vrouwen in Mexico, de V.S. en het V.K. De installatie wordt vertoond tijdens de biënnale voor actuele fotografie in Mannheim (Duitsland) in maart 2022.
overhereoverthere.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Activiteitenprogramma

Over Here, Over There

Yacinth Pos, 2021

€18.175
'Over here, over there' is een project dat duikt in de Europese plattelandscontext en de Nederlandse akkers. In het project geven ze alternatieve lezingen van het veld door de lens van onkruid. Hun onderzoek zal resulteren in een serie dinergesprekken, een receptenverzameling en een video-essay waarin ervaringen en kennis uit Nederland en Roemenië worden gekoppeld. Het project maakt deel uit van Our Invisible Hands, een Europees collectief onderzoekstraject en een tentoonstelling dat plaatsvindt in Z33(BE) in 2022. Alle projecten die hieruit voortvloeien worden gebundeld in een publicatie.
ompavilionnightview.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Tentoonstelling

OM PAVILION

Guilt Studio, 2021

€19.734
Guilt.studio bestaat uit een team van architecten en ontwerpers uit Amsterdam, Kopenhagen en Berlijn. Ze zijn met het project OM PAVILION een van de 5 finalisten van CHART ARCHITECTURE. Een internationale jury selecteerde OM PAVILION. CHART ARCHITECTURE is een onderdeel van CHART ART 2021, een jaarlijks evenement in Kopenhagen. Tijdens dit event zijn er kunstprojecten, performances, lezingen, muziek en meer. OM PAVILION betreft een kunst/architectuur-installatie op de binnenplaats van CHARLOTTENBORG KUNSTHAL.
loader

het fonds

subsidies

actueel

anderswerkenaanwonenwebsite2.gif
Nederland staat voor een complexe woonopgave. Hoe kan deze uitdaging duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften worden aangepakt? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ... meer >
scoutnight2021web.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen kuns... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader