stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Budget tot 30 september 2020: € 200.000

Vanwege covid-19 heeft het Stimuleringsfonds in maart 2020 moeten besluiten alle internationale trajecten en regelingen on-hold te zetten. Het is daarom op dit moment niet mogelijk een aanvraag te doen binnen de deelregeling Internationalisering en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland. Deze Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) geldt ter vervanging hiervan voor de periode 15 juli 2020 tot en met 30 september 2020.

Met deze laagdrempelige procedure ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie en richt zich op nieuwe vormen van internationaal samenwerken. Besluitvorming vindt binnen 6 weken na indiening plaats zodat de aanvrager in deze onzekere internationale covid-19-periode snel weet of ondersteuning volgt.

Bij internationale projecten is samenwerken in tijden van een (lokale) crisis niet nieuw. Internationale samenwerkingsverbanden moeten daarom flexibel zijn in de omgang met plotselinge veranderingen of onverwachte gebeurtenissen. In deze tijdelijke aanvraagprocedure internationaal samenwerken is het van belang om, naast de kwalitatieve beschrijving van de samenwerking, te reflecteren op hoe met de haalbaarheid van het project wordt omgegaan. Bijvoorbeeld met betrekking tot mobiliteit en fysiek samenkomen.

Voor deze procedure komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van een aanvragende Nederlandse ontwerppartij in samenwerking met één of meerdere internationale partners én in aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave.

Er is een bedrag beschikbaar voor nieuwe of bestaande samenwerkingen binnen de uitvoering van een project van maximaal € 20.000. Van dit bedrag mag op de begroting maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten worden gereserveerd. Subsidie kan worden aangewend voor uren die worden besteed aan deskresearch, online calls/meetings en ontwikkelkosten van een niet-fysieke uitkomst zoals een artikel, video, publicatie en website, maar ook voor de ontwikkelkosten van een fysieke uitkomst zoals een presentatie of installatie.

Deze procedure heeft voor de periode tot en met 30 september 2020 een subsidieplafond van € 200.000 en aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De middelen zijn afkomstig uit het budget van het Stimuleringsfonds voor het internationaal cultuurbeleid. In september worden de eerste uitkomsten van deze procedure geëvalueerd en wordt besloten of de procedure aangepast en/of verlengd wordt.
Deze procedure is bedoeld ter ondersteuning van in Nederland gevestigde ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland op het moment dat u de subsidie aanvraagt.

De komende maanden is het onzeker hoe omstandigheden en aanvullende maatregelen met betrekking tot covid-19 zich ontwikkelen. Zeker ook wat betreft mobiliteit en internationaal reizen. Het is daarom voorlopig niet mogelijk voor buitenlandse partijen om onder deze procedure subsidie aan te vragen. Zij mogen uitdrukkelijk wel onderdeel zijn van een aanvraag.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:
• De subsidiebehoefte bedraagt maximaal € 20.000 waarvan max. € 1.500 is gereserveerd voor reis- en verblijfskosten.
• Er is geen minimumbedrag waarvoor kan worden aangevraagd. Een redelijke mate van cofinanciering is vereist voor een projectaanvraag vanaf € 7.500.
• Er is een duidelijke en getekende samenwerkingsovereenkomst met de buitenlandse partner die aansluit op een concrete buitenlandse vraag of opgave.
• Op de begroting mag maximaal € 1.500 voor reis- en verblijfkosten zijn opgenomen. Die kosten kunnen alleen onder voorwaarden worden gedeclareerd. Reis- en verblijfskosten kunnen slechts gebruikt worden als er geen negatief reisadvies (code oranje of rood) van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het betreffende land of regio is op het moment van toekenning.
• De aanvrager verklaart dat, mocht er tijdens de looptijd van het project alsnog een negatief reisadvies volgen, er geen reizen naar het betreffende land of regio worden aangevangen als onderdeel van het aangevraagde project en dat personen die als onderdeel van het project in een land zijn op het moment dat er een negatief reisadvies wordt uitgevaardigd, zo spoedig mogelijk het land verlaten en terugkeren.
• Voor landen of regio's waar op het moment van toekennen een negatief reisadvies bestaat, kunnen geen reis- en verblijfskosten in de begroting worden opgenomen.
• Alle reizen binnen een straal van 1.000 km (enkele reis, hemelsbreed) vanaf Nederland dienen over land plaats te vinden, tenzij dit aantoonbaar langer duurt dan 20 uur.
• Het project omvat een voor- en natraject. Het voortraject bestaat minimaal uit een gedegen voorbereiding in samenwerking met relevante partijen. Het natraject bestaat minimaal uit een evaluatie en terugkoppeling van opgedane kennis en ervaring van internationale activiteiten aan de vooraf omschreven relevante doelgroepen.
• Het voorstel dient een individu-overstijgend, cultureel en Nederlands belang voor de creatieve industrie.
• Per aanvragende partij kan er in 2020 binnen deze procedure maximaal één project worden toegekend.
Subsidie wordt verstrekt op basis van de deelregeling Internationalisering (pdf) met uitsluiting van artikel 3 van deze deelregeling. Het project moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de deelregeling lnternationalisering.

Er wordt beoordeeld op vier criteria:
1. Artistieke kwaliteit van het project en de maker;
2. Plan van aanpak en mate waarin het voorstel realistisch is;
3. Strekking van de samenwerking en duurzame relatie; en
4. Relevantie van het project voor de Nederlandse creatieve industrie.

Na de formele inname, beoordeelt het fondsbureau de mate waarin uw aanvraag aansluit op bovengenoemde vier criteria. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal:
1. onvoldoende;
2. matig;
3. voldoende;
4. goed; en
5. zeer goed.

Als het gemiddelde van de scores op deze vier criteria 3 of meer bedraagt, wordt de aanvraag als positief beoordeeld.

Het fonds kan in zijn overwegingen bij de beoordeling van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land. Tevens kan het fonds om aanvullend inhoudelijk advies vragen aan een extern adviseur.
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijk projectplan, presentatieplan, een planning en een begroting opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de deelregeling Internationalisering (PDF). Aanvullend op deze reglementen geldt de tekst van de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) op de website.
• U kunt in de periode van 6 weken tot 3 maanden voor aanvang van het project aanvragen;
• De behandeltermijn van een aanvraag bedraagt maximaal 6 weken;
• In de periode van 15 juli tot en met 30 september 2020 kan er per aanvrager maximaal één project worden toegekend;
• Het subsidieplafond van deze tijdelijke procedure bedraagt € 200.000;
• Als een positief advies leidt tot overschrijding van het hierboven genoemde subsidieplafond, stopt deze tijdelijke procedure internationaal samenwerken per direct en worden eventueel later dan die aanvraag ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen; en
• De maximale looptijd van een project bedraagt 6 maanden en vangt niet later dan 31 december 2020 aan.
Het bestuur van het Stimuleringsfonds komt tot een besluit van al dan niet verlenen van de subsidie op basis van de beoordeling. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit besluit ontvangt u uiterlijk zes weken na het indienen van uw aanvraag. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag. Subsidie onder de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken (TPIS) wordt verstrekt op basis van de deelregeling lnternationalisering.
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan.
Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Het is niet mogelijk om conceptversies van aanvragen voor te leggen aan de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de algemene veelgestelde vragen. Gerichte vragen over de TPIS-procedure kunnen wel per e-mail worden gesteld aan:

Roxanne Minten

U kunt ook bellen met 010-4361600.

Bekijk hier de deelregeling Internationalisering die tot nader order is gesloten.

Bekijk hier de Voucherprocedure Presentaties Buitenland die tot nader order is gesloten.

toekenningen Internationaal Samenwerken

het fonds

subsidies

actueel